[Üye Olmak İstiyorum] [Ana Sayfa] [Üye Arama]

Sen OLayDIN üyesinin yazdığı mesajlar
Kimden: SEN OLAYDIN

21.06.2010 03:35:06Kime: SEN OLAYDIN

KapanSın YoLLarım SenSiz GiderSem Son GüLüşüm Olsun SenSiz GüLerSem KahroLayım Senden Başka SeverSem Ecel Olsun ßana Senden ßaşkası.. iLK Ve Son SevgıLım Gercek Aşkımsın ßugunum Yarınım Derdım Kahrımsın Deişmez Kaderim ALın Yazımsın Ecel Olsun ßana Senden ßaşkası..


Kimden: SEN OLAYDIN

28.04.2010 08:11:36Kime: UK_04

Günün birinde bir çiçekle su karsılaşır ve arkadaş olurlar. İlk önceleri arkadaşlık olarak devam eder ilişkileri. Tabii ki her zaman lazımdır arkadaşlık birbirini tanımak için. Gel zaman git zaman, çiçek o kadar mutlu olur ki suyun yanında, içi içine sığmaz olur artık ve anlar ki suya asık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek etrafa kokular saçmaya başlar. “Sırf senin hatırın için ey su” diye. Öyle bir zaman gelir ki artık su da içinde çiçeğe karşı bir şeyler hissetmeye baslar. Fark eder ki “Çiçeğe aşık oldum” Ama su da ilk defa aşık oluyordur. Günler ve aylar birbirini kovalar ve çiçek “Acaba su beni sevmiyor mu?” diye düşünmeye baslar. Çünkü su pek ilgilenmemektedir çiçekle… Halbuki çiçek alışkın değildir böyle bir sevgiye. Ve dayanamaz bir gün, çiçek suya “Seni seviyorum” der. Su “Ben de seni seviyorum” diye cevaplar. Aradan zaman geçer ve çiçek yine suya “Seni seviyorum” der. Su “Ben de” der. Çiçek sabırlıdır. Bekler, bekler, bekler… Artık öyle bir duruma gelir ki, çiçek koku saçamaz olur artık etrafa. Ve son kez suya “Seni seviyorum” der. Su da “Sana söyledim ya, ben de seni seviyorum” der. Ve gün gelir çiçek yataklara düşer. Hastalanmıştır çiçek artık. Rengi solmuş, çehresi sararmıştır çiçeğin. Yataklardadır artık çiçek, su da başında bekler öylece, çiçeğe yardımcı olmak için. Ama bellidir ki artık çiçek ölecektir ve son kez zorlukla başını döndürerek çiçek, suya der ki: “Seni ben gerçekten seviyorum” Çok hüzünlenir su bu durum karşısında ve son çare olarak bir doktor çağırır. Doktor gelir ve muayene eder çiçeği. Muayeneden sonra şöyle der doktor: “Hastanın durumu ümitsiz, artık elimizden bir şey gelmez.” Su merak eder sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalık nedir diye ve sorar doktora “Hastalığı nedir?” doktor der. Doktor şöyle bir bakar suya ve der ki “Çiçeğin bir hastalığı yok dostum, bu çiçek sadece susuz kalmış, ölümü onun için” der. Ve anlar ki su artık, sevgiliye sadece “Seni seviyorum” demek yetmemektedir : Slm nasılsınız sizinle tanışmak istiyom mümkünse cvp bekliyorum sizden takıldığım salon 9 ve salon 308 devamlı beklerim cane


Kimden: SEN OLAYDIN

28.04.2010 07:28:04Kime: SEN OLAYDIN

KıM ѪSıL ßãKTıYSã óYLé GóRDµ ßéñ ßµYµM ÑóKTã KóYDµM Vé ßiTTi ßéñiM SıMãRıKLıGıM KéÑDiMé óLªñ GµVéÑıMDéñ Vé GéRéKéÑ ıñSãñª GéRéKéñ DéGéRi VéRDiGiMDéñDiR Ñé ªRıóRµM ñéDé ãRªÑıóRµM HéRKéS ßãKSıñ DªLGªSıÑã ßéN TéK TãKıLıóRµm..!HéRKéS GµLµCµMµ GóRµó KıMSé SãVãSıMı GóRMµó HéRKéS SéSıMı DµYµó Ñé DµSµÑDµGµMµ KıMSé ßiLMió HéRKéS YªzDıKLãRıMı óKµYó GózYªsLãRıMı KıMSé GóRMµó HéRKéS ßéÑi TãÑıDıGıñı SãÑıó ªmª KıMSé ßéÑiM KıM óLDµGµMµ ßiLMió..!•◘


GµCLµ ıÑSãñLªR DéGıLız GµCLµ GóRµÑMéYı SéVıóRµz HãyãT ßizi SµRµKLµó ãmã SªÑKı IpLéR ßiziM éLıMızDéYMıS Gißi HiSSéDióRµz ªRãYıS ıCıñDéYız ªmª SãÑKı TãTMıñ óLMµS Gißi DãVRªÑıóRµz Vé ßµTµÑ ßµÑLãRıñ ªRªSıÑDã ó KıRıLMã ÑóKTãLãRıñDã YıTıp GıDéÑLéRé 'DéLi!' DeYıp GéCıóRµz..!" a$k " die ßi$e yhkmu$,, sevqi varmı$,, hani sevqi emektir,, derLer ya yaLanmı$,, FazLa emek,, FazLa deqer zararmı$.. Her$ey yaLanmı$ a$kta ya$ananLar ya$anmamı$ sayıLırmı$..
Zaman qeLip siLermi$iz ßiz hatıraLarı..
qeriye ßir qözLeri kaLırmı$..
Hani qörmedikçe özLersin derler ya o da yaLanmı$..
Seni qünLerce ßekLediqimde anLadım..
Hani aqLadıkça unutursun derLer ya o da yaLanmı$..
Her qece ßa$ımı yastıqa koyup aqLadıqımda anLadım..
a$ık oLunca insanın qözü ßi$e qörmezmi$,,
ayakLarı yerden kesiLirmi$,, derLer yaa oda yaLanmı$.. a$k acı çekmek aqLamakmı$,,


MµTLµ éTMéK iSTiYoSªN µZªK DµR ! NéDéNéNi ßiLeMeZSiN ÇünKü SeN HiC ßeN OLMªDıN.. KiM SeVeR ßeNi BéN KeNDiMi SeVMeZSeM.?aSK =aSKıM İçin CaNıMı VeRiRiM GéRéKTiGinDe ALMªSıNıDa ßiLiRiM...KiM DoLDuRªßiLiR iCimDeKi BoSLuGu BeN iSTeMeZSéM ? KiM MµTLµ éD£ßiLiR BeNi BeN HaZıR DeGıLSeM ? KiM YıKaR YıpRªTıR BeNi BeN İziN VeRMeZSeM ? KiM SeVeR BeNi BeN KenDıMe SeVmeSeM ? HéRSéY BeNDé BªSLªR BénDé BiTéR..!ßiR CóK KıSı GiRDi ó KãLßé ßiR CóK KiSi CıKMªK ıSTéDi KiMSéYi Ne GiRMéSi iCiN NéDé CıKMãSı ıCıN ZóRLªDı GiDéÑé HªSCãKãL DéMéYi ßiLéCéK KãDªR KißãR GéRi DóÑéñé HªYıR DiYéßiLéCéK KãDãR Kªßª ßiR KªLP ó ó KóLp CóK iYi ßiLió® GiDéÑLéRiN CóGµ óѵ µZãKTªÑ TªKıP éDió® Vé ó KªLßiÑ MiÑiK ßiR MéSãJ'ı VãR GiDéÑLéRé ... HéR GiDéñ ßiLióRµMKi ßéÑi µzãKTªñ SéYRéTMéKTé óÑLªRã KóCãMªñ MµTLµLµKLãR DiLióRµM Vé ii SéYiRLéR DiLióRµM ßéÑDéñ µZaK SéVDıKLéRıÑé YªKıñ óLSµNLªR ßéÑiM KªLßiMé GiRMéSi KóLãY CıKMªSıDã KóLªY ªMª ßiR KéRé CıKTıMı KãLßımDéÑ GéRi GiRéßiLMéSı İMKªÑSız...!


KáyßéDíLMíş ßír ßáhíS†í Háyᆕ Ⴣé†MéM SuSkuNLuğuM KáßuLLLéNDíqíMDéN DéqíL•• HérŞéyí †áM †érSíNé ÖyLéSíNé yoğuN kí öƒkéM,ßırákSáM, ßíráNDá SíLér Süpürür HérŞéy핕• ƒáká†,íSyáN é†Míyé¢éğíM SáNá íNáDıNá SuSá¢áğıM SáßırLᕕ• †áá kí ••• LáNé†LéríN, KüƒürLéríN Vé Néƒré†íN HükMüNüN qéçé¢éqí ZáMáNá Dék••• ßíLíyoruM,ŞuáN ßoşuNá oLur ßuNLárı HáykırMák SáNá ,áNLáMáZSıN••• Wé yíNé ßíLíyoruM,ßírqüN qéLé¢ék ZáMáN HáyKıRá¢áK SáNá HérŞéy핕• Wé o qüN qéLíp áNLáDıqıNDá HérŞéyí ßírér,ßírér Wé "PíşMáNLık ŞáráßıNı" íç†íqíNDé yuDuM,yuDuM,íş†é o ZáMáN DíkíLé¢éqíM KárşıNᕠßír †éK KéLíMé é†MéDéN,éZéN ßákışLárLá HéSáp Sorá¢áqıM,ßírér,ßírér, HérŞéyíN••• SéN KáhRoLDukçá,ßéN ßáká¢áğıM SuSkuN¢á• ÜMí†LéNé¢ékSíN SuSkuNLuğuMDáN ! áNLáDıM W镕• "KéşKé"Lér çáré oLMuyá¢ák SáNá ßu, HéSáp íş†é o qüN KáPáNá¢ák••!! Wé ßéN ßír Dáhá ßákMáDáN áRDıMá,DöNüp qíDé¢éqíM uSuL¢á••• Wé SéN HáyKıRá¢ákSıN árDıMDáN,qöZyáşıNDá ßoğuLárák••• áMá NáƒíLé o,ßéNí SoN qöRüşüN oLá¢ák••• Wé o qüN íNáN, ßéNíM HáSré† Wé áŞKıM ßí†érkéN SéNíN Kí ßáşLıyá¢áK •••!!!!


Kimden: SEN OLAYDIN

28.04.2010 07:25:23Kime: SEN OLAYDIN

…_|\______________ __,,,_
../ `—۵ ♥ ۵ ♥ ۵ ♥ ۵ ♥ ۵ ♥ ۵ ”|
./_==o___●Yar 0LayDın_|
…),—.(_(__) /
..// (\) ),—-”.’
.//___//
`—–’


Kimden: SEN OLAYDIN

28.04.2010 07:22:32Kime: SEN OLAYDIN

Yanağına düşen kar tanesi eriyip dudaklarına indiğinde ve o bir damla serinliği biriyle paylaşmak istediğinde yüzünü rüzgara dön, ordayım!
• İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim?
• Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.
• Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni koparıp kokladığında vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan çıkmamak için?
• Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim.
• Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır...
• Beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.
• Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara, fısıldasınlar kulağına seni ne kadar çok özlediğimi...
• Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?
• Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!..
• Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz.
• Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!..
• Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var..
• Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm...
• Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz...
• Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kaldı, ben seni bugün de sevmeyeceğim çünkü bugün de bitecek ben seni yarın seveceğim çünkü yarınlar hiç bitmeyecek!
• Ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam!
• Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...
• Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!
• Dünde, bugünde, yarında? Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım!
• Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim, her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim, üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için?
• Güneşi seviyorum diyorsun güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Yağmuru seviyorum diyorsun yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun!
• Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyayım kokunu. Sevda essin başak saçlarında, sesin yüzümü rüzgarla bulsun... Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim varsın ölümüm olsun.
• Yardım etmek mi istiyorsun? O zaman dinle yaşama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. İhtiyacım var bu ara unutmak üzereyim mutluluğu, unuttum sıcak bir çayın tadını, esen rüzgarın serinliğini, hadi durma öyle hatıralarımı canlandır, iyi olanları?
• Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz. Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!.. Güneşin buz tuttuğu yerde bir alev görürsen, bil ki o yalnız senin için yanan kalbimdir.
• Eğer seni nasıl ve ne kadar sevdiğimi öğrenmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmalısın çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulamıyorum. Ama bir şeyi bil ki seni çok seviyorum?
• Bir insanı sevmek onunla yaşlanmayı kabul etmek demektir benim için. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.
• Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin birtanem?
• Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.
• Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet?
• Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin.
• @)) sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü bu uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor. Ama bil ki gerçeğini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdiğimi fısıldamak.. Seni seviyorum! Aşkım, birtanem, her şeyimsin?
• Hep kalanlara gidenleri kattım! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri kattım yine de bir tane ?sen? edemediler. Önceleri hasreti hiç tatmadım, yarimden hiç ayrı kalmadım, biter diye takvimlere baktım. Zor geldi ayrılık alışamadım. An gelir insan gülerken ağlarmış. Gözyaşları sel olup kalbine akarmış? Seni çok seviyor ve özlüyorum. Bu güzel aşkımıza nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getiriyorum?
• Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Seni çok seviyorum?
• Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun?
• Sen var ya sen aynı sigaram gibisin. Dumanı gözlerin? Külü dudakların... Yalnız aranızda bir fark var sigaramı ben, beni ise sen yakıyorsun...
• Bir insanın idealleri olmalı, sonsuzluk gibi. Bir insanın özlemi olmalı, özlemle açan çicekler gibi. Bir insanın bir tanesi olmalı, tıpkkı senin gibi.
• O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum.
• Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim...
• Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin...
• Sen bazen zifiri karanlık gecemin güneşi, sen bazen hayatın cesaret veren mutluluk yanı ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin.
• Günün ilk ışıkları sahile vurduğunda, martılar yalnızca ikimizin anlayacağı bir dille şunu fısıldar denizin kulağına: Seni çok özledim...
• Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine o tarifsiz sıcaklığı koymayı başarıyorsun...
• Sana nasıl hitap etmeliyim bilmiyorum. Hayatım desem hayat çok kısa, çiçeğim desem çiçek soluyor. Sana canım demeliyim, çünkü bu can sen oldukça yaşıyor...
• Doğan her günün sabahında, içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak..
• Ben sevdanın sokağında oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.
• Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan.
• Seni unutmak içiniçtim gözlerin geldi aklıma vazgeçtim.
• Hadi uyandır beni söyle gördüğüm zamansız bir düş mü? Hadi git, uzaklaş, yokluğuna inandır beni. Gerçekten yoruldum her bulduğum yerde seni kaybetmekten.
• Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa.
• Buruk hasret dolu geceleri öldüreceğim bir gün bu ayrılık şarkılarını kurşuna dizeceğim ve seni benden ayırdığı için kaderimi mahkemeye vereceğim.
• Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yanlızlığımı, çaresizliğimi? Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım?
• Rüzgar alabildiğine hırçın,yağmur alabildiğine inatçı, yüreğin ise onlara inat sanki bir liman... Tıpkı gözlerindeki huzur gibi...
• Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana?
• Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım...
• Önce düştüğümde kalkmayı, sonra aleve dokunduğumda acıyı, sevmeyi öğrendim, sevilmeyi her şeyi öğrendim de yalnız seni unutmayı öğrenemedim!
• Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk gözbebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun...
• Bir an buruk bir acı saplanırsa yüreğine, gözlerin zamansız takılırsa, kulakların zamansız deli gibi çınlarsa bil ki bir yerlerde özlemişsindir beni?
• Gençliğine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.
• Allah gücü erkeğe, güzelliği kadına vermiş... Ne var ki her şeyi yenen güç, güzelliğe yenilmiş...
• Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?
• Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim, her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim, üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek iÇİN
• Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...
• Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.
• Bazı rüyalar diğerlerinden çok uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor.
• Bana dünya yuvarlaktır dedin, dediğin doğruysa neden geri dönmedin?
• Hasret kapımda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir şehirde gözlerim onu arıyor...
• Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni...
• En güzel yarınlar senin olsun, sen buna layıksın ömrün mutluluklarla dolsun. Eğer gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatlım canın sağolsun.
• Bugün yeni bir meyhane keşfettim mezarlığın karşısında. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam karşısında.
• Seni günde bir defa düşünüyorum o da 24 saatime maloluyor.
• Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum.
• Bugün yeni bir meyhane keşfettim mezarlığın karşısında. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam karşısında.
• Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim.
• Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondur
• Mutlu olmayı biliyorsan, sevmeyi bileceksin gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.
• Bir deniz düşün "susuz", bir gece düşün "uykusuz", bir insan düşün "sevgisiz", bir bahar düşün "çiçeksiz", bir de beni düşün "sensiz"...
• Ne seni unutmak için bir çabam var ne de aşkımı körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.
• Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara...
• Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer.
• Yatağını gül yapraklarıyla, rüyalarını papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kabuslarını da ben aldım ki sen rahat uyu birtanem!
• Aşkım yatağın, sevgim yorganın, yüreğim yastığın olsun iyi uyu birtanem.
• Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.
• Bir gün dudakların kurursa okyanusu getiririm sana, akşam ayazında titrersen güneşi getiririm sana, eğer gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana...
• Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an hiçbir şey seni sevmek gibi değil...
• Yatağını gül yapraklarıyla, rüyalarını papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kabuslarını da ben aldım ki sen rahat uyu birtanem!
• Aşkım yatağın, sevgim yorganın, yüreğim yastığın olsun iyi uyu birtanem.
• Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.
• Yapraklar sararıp dökülürken yere, yaşlı gözlerini çevirip göklere, her gün istemem yılda bir kere, adımı anmayı sakın unutma!
• Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevdiğimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim...
• Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni çok sevmeye devam edeceğim...


Kimden: SEN OLAYDIN

28.04.2010 07:12:00Kime: SEN OLAYDIN

..........................╘╗_۩_╔╛
..........................╘T█ ▓T╛
.............................]█▓[
.............................]█▓[
................╘╗____╔╝█▓╚╗____╔╛
.... ۞]════╬|▓ Yar 0LayDın ▓|╬════[۞
................┌╜‾‾‾‾║▒░▒║‾‾‾‾╙┐
..........................║▒░▒║
..........................║▒ ▒║
...........................|▒ ▒|
...........................|▒ ▒|
...........................|▒ ▒|
...........................|▒ ▒|
...........................|▒ ▒|
...........................|▒ ▒|
...........................|▒ ▒|
...........................|▒ ▒|
...........................\▒ ▒/
............................\▒ ▒/
.............................\▒/


Kimden: SEN OLAYDIN

28.04.2010 07:06:21Kime: SEN OLAYDIN

...............(___)
...............(___)
...............(___)
...............(___)
./\_____/\__/\__/\_____/\
._______ \ Yar 0LayDın /_____
.............\ __°__ /
..............|\_°_/|
..............[|\_/|]
..............[|[¤]|]
..............[|¤|]
..............[¤]
.............[|¤]|]\ K
............[|¤]|]-\ R
...........[|[o]|]\ A
..........[|[o]|]-\ L
.........[|[o]|]|-| I
.........[|[o]|]|-| N
..........[|[o]|/-/ A
...........[|[o]/-/
............[|[]/-/ İ
.............[|[/-/S
..............[|/-/Y
.............../-/A
............../-/|N
............./-/]|]
............/-/İ#]|]
...........|-|[#]|]
...........|-|[#]|]
............\|[#]|]
.............\-|[#]|]
..............\|[#]|]
...............\\#//


Kimden: SEN OLAYDIN

28.04.2010 06:51:36Kime: SEN OLAYDIN

Herseyi seninle senin kalbinde öğrendim Gülümsemeyi..Ağlamayı.. Herşeyi sevginle ögrendim Severken delice sevilmeyi sevilirken vuslatın gecmez saaatlerinde seni beklemeyi Sevdaya sürgün kalbime hayatın en güzel mutluluklarını bıraktın. Sevgisizligin toklugunda bir kuru ekmegi seninle paylasmanın ne kadar güzel oldugunu Dünyada siyahtan başka renklerin olduğunu Gözlerindeki bana olan sevginin yarınlarına umut olduğunu Senin bir gözyasının benim yüregimde bin ölüm kadar ağır Ve tatlı bir gülüsünün kalbimin karakıslarında binbir cicegi kadar güzel oldugunu Seninle ve sevginle ögrendim Sana olan sevgimi anlatmakta aciz kalbimin sevda ciceği Seviliyorken geceden sabaha seni heyecanla beklemeyi Deli severken ugrunda canımdan da feragat etmeyi Seninle anladım Düsünmeden hicbirseyi, sadece özleminde derin bir nefes cekmeyi Yalnızlık cölünde bile olsam senin tatlı yüzünle yasanbilecegini Seninle ve sevginle ögrendim Dünümdeki acılarıma seninle tatlı gülüşlerle bakabilmeyi Bugünümdeki mutluluklarımda seni sevgininle yasayabilecegimi Yarınlarımdaki beyaz umutlarımı senin yüreginde beklemeyi Senin yasama sevincleyde dolu gözlerinden ögrendim Her bir gülüşünle kalbimde bir baharın güzelligini yaşamayı Korkunun ecele karışmıs gecelerinde dizlerinde uyuyakalmayı Senin yüreginde yeni bir hayata delice sarılmayı Senin bahar kokan sevdanda ögrendim Gözlerindeki ısıltılardan umutsuz yarınlarıma yasama sevinci eklemeyi kalbindeki sevgi damlalarından yaralı yüregimi yeniden iyileştirmeyi Yüzündeki tatlı gülüşlerinden karakıslarımda bile en güzel baharı görebilmeyi Senin mutluluklarından öğrendim Hersey senin sevgini öğrenmek gibi güzel olsa Her nefeste bir kez daha asık olurum sana Her sevda , senin gibi mutluluk koksa.. öğrettiğin herşey için tşkler.... sessizliğin içinde............Herseyi seninle senin kalbinde öğrendim Gülümsemeyi..Ağlamayı.. Herşeyi sevginle ögrendim Severken delice sevilmeyi sevilirken vuslatın gecmez saaatlerinde seni beklemeyi Sevdaya sürgün kalbime hayatın en güzel mutluluklarını bıraktın. Sevgisizligin toklugunda bir kuru ekmegi seninle paylasmanın ne kadar güzel oldugunu Dünyada siyahtan başka renklerin olduğunu Gözlerindeki bana olan sevginin yarınlarına umut olduğunu Senin bir gözyasının benim yüregimde bin ölüm kadar ağır Ve tatlı bir gülüsünün kalbimin karakıslarında binbir cicegi kadar güzel oldugunu Seninle ve sevginle ögrendim Sana olan sevgimi anlatmakta aciz kalbimin sevda ciceği Seviliyorken geceden sabaha seni heyecanla beklemeyi Deli severken ugrunda canımdan da feragat etmeyi Seninle anladım Düsünmeden hicbirseyi, sadece özleminde derin bir nefes cekmeyi Yalnızlık cölünde bile olsam senin tatlı yüzünle yasanbilecegini Seninle ve sevginle ögrendim Dünümdeki acılarıma seninle tatlı gülüşlerle bakabilmeyi Bugünümdeki mutluluklarımda seni sevgininle yasayabilecegimi Yarınlarımdaki beyaz umutlarımı senin yüreginde beklemeyi Senin yasama sevincleyde dolu gözlerinden ögrendim Her bir gülüşünle kalbimde bir baharın güzelligini yaşamayı Korkunun ecele karışmıs gecelerinde dizlerinde uyuyakalmayı Senin yüreginde yeni bir hayata delice sarılmayı Senin bahar kokan sevdanda ögrendim Gözlerindeki ısıltılardan umutsuz yarınlarıma yasama sevinci eklemeyi kalbindeki sevgi damlalarından yaralı yüregimi yeniden iyileştirmeyi Yüzündeki tatlı gülüşlerinden karakıslarımda bile en güzel baharı görebilmeyi Senin mutluluklarından öğrendim Hersey senin sevgini öğrenmek gibi güzel olsa Her nefeste bir kez daha asık olurum sana Her sevda , senin gibi mutluluk koksa.. .............. Dostlar Irmak Gibidir Dostlar ırmak gibidir Kiminin suyu az, kiminin çok Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca Kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya Insanlar vardır üstü nilüferlerle kaplı, Bulanık bir göl gibi... Ne kadar ugrassanız görünmez dibi. Uzaktan görünüsü çekici, aldatıcı İçine daldıgınızda ne kadar yanıltıcı.... Ne zaman ne gelecegini bilemezsiniz Sokulmaktan korkarsınız, güvenemezsiniz! Insanlar vardır derin bır okyanus... İlk anda ürkütür, korkutur sizi. Derinliklerinde saklıdır gizi, Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız Yanında kendinizi içi bos sanırsınız. İnsanlar vardır, coskun bir akarsu... Yaklasmaya gelmez, alır surukler. Tutunacak yer gostermez beyaz kopukler! Ne zaman nerede bırakacagı belli olmaz Bu tip insanla bir omur dolmaz. İnsanlar vardır sakin akan bir dere... İnsanı rahatlatır, huzur verir gönüllere. Yanında olmak baslı basına bır mutluluk. Sesinde, görüntüsünde tatlı bir durgunluk. Insanlar vardır çesit çesit, tip tip. Her biri baska bir karaktere sahip. Görmeli, incelemeli, dogruyu bulmalı. Her seyden önemlisi insan, insan olmalı... İnsanlar vardır berrak, pırıl pırıl bir deniz. Bosa gitmez ne kadar güvenseniz. Dibini görürsünüz her sey meydanda. Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda. İçi dısı birdir cekinme ondan. Her sözü içtendir, her davranısı candan... Yol sen olsan yorulmadan yürürüm, rüyam sen olsan hep uyurum, gecem sen olsan sabahı hiç istemem. Son nefesim sen olsan şimdi ölürüm. *Hani bir zaman özlemler kalbini sızlatır çok istersin çok özlersin ama gidemezsin ararsın ama bulamazsın. Bilki herkes unutulsada sen yüreklerde kalırsın. *Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı… *Dost unutulmadığının unutmadığı için bilir. Dostların hasini bulduğu için kıymet bilir. Dosta yürekteki en güzel yer verilir. Verilen yeri birtek ALLAH bilir *Tik tik! Kimse varmı? Ben dili baldan tatlı, yüzü güneşe benzeyen, bakıldığı zaman sevgiyi andıran, gülüşüyle cana can katan birisine bakmıştım oralardamı acaba? *Artık bana ermez, göz kendini görmez, hiç kimse belki seni benim kadar sevmez!... *Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni SEVMEK… *Sev seni seveni dağda çoban olsa, sevme seni sevmeyeni bağdatta sultan olsa *Sen sevki sevende sevsin seni *Rüzgar essede sen dallarını eğme. Hasret vursada sen sakın yıkılma. Ayrılık nedir? Acı nedir? Sen sakın bilme. Bu yürekten kim giderse gitsin sen sakın GİTME… *Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkası görülmez. Arkadaşlık bir sırdır anahtarı verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez… *Bu mesajı silersen benden hoşlanıyorsun, silmezsen beni istiyorsun, cevap verirsen beni seviyorsun, vermezsen bensiz yapamıyorsun. HADİ BAKALIM NE YAPACAKSIN… *Benim için seni görmek suya benzer,seni yaşamak ise nefes almaya. Susuz üzgün yaşarım ama nefes almadan ASLA… *Seni yıldızlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yakınsın bana.Tek fark var onlar bin tane sen BİR tane… *Gerçek sevgi kötülük gördüğünde azalmayıp iyilik gördüğünde artmayandır. *Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende *Dünyada birçok insan var kimi şu anda gülüyor kimi şu anda ağlıyor. Dünyanın bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda şu anda mesajımı okuyor. *Dostluk dediğin matematiksel olmalı. Sevinci çarpmalı üzütüyü bölmeli, geçmişi çıkarmalı, geleceği toplamalı. Dost dediğin ya senin gibi olmalı yada hiç olmamalı… *Deniz kenarındaki çakıl taşlarını birer birer topla. Sonra yine birer birer atarsın. Bazılarını atmaya kıyamazsın işte sen o kıyamadıklarımdasın. *Sen hayata ne verirsen hayat sana senin verdiğini geri verir. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama hayat bana ummadığım kadar değerli olan seni verdi. CANIM DOSTUM. *Hayatın sebebi sevgi ise, sevgi paylaşmak ise, paylaşmak dostluk ise, dostluk hatırlamak ise unutulmadın. SENİ SEVİYORUM… *Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile… *Neyi ıslatmaya çalışıyorsun. Toprak ıslak, yaprak ıslak, ben ıslak. Eğer ıslatmak istediğin gözlerimse onlar zaten ıslak *Seni severim, seni seveni de severim ama seni benden çok seveni AsLa *Sevmek suç ise cezamı idam isterim. *Kalbim seni unutacak kadar adi ise, ellerimde onu parçalayacak kadar asildir. *Sana gülüm diyorum gülü sevdiğim için. Güle benzetmiyorum çabuk solduğu için. *Kül olmuş ateş yanar mı, buz tutmuş su akarmı, bu gözler seni sevmiş başkasına bakarmı ? … *Boş hayaller kurdum inandım sana, mutluluk yerine dert verdin bana *Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin *Güneşin bile buz tuttuğu bir yerde yanan bir şey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir *Bakışlar vardır insanı ömür boyu ağlatan Yollar vardır aşılması güç olan Kalpler vardır acılarla parçalanan Ve insanlar vardır ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte bırakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan… *Anlatılmaz bir duygu İngilizce LOVE YOU, Fransızca JOTEM, Arapça HABİBİ, ama ben sana Türkçe söylemek istiyorum SENİ SEVİYORUM… Dünyada 2 renk gül olsun. Biri kırmızı diğeri beyaz. Sen beni unutursan kırmızılar solsun ben seni unutursam beyaz kefenim olsun. *Ezelden ecele Ecelden kabire Kabirden hazire Hazirden cennete Gireceğiz biz *Hayat 3 şeyi sevdim Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim sensin diye, kalbimi sevdim seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim belki seversin diye… *Bir gece titreyerek uyanırsan Bil ki resmini öptüğüm andır… Bir gün yaşlar süzülürse o güzel gözlerinden Bil ki bir tanem yokluğundan öldüğüm andır… *Bugünde yarında yüreğin kadar yanındayım, kendini yalnız hissettiğinde elini yüreğine koy BeN hEp OrDaYıM *Sıkıntı çekecek kadar gücüm, acı çekecek kadar sabrım kalmasa da seni sevecek kadar kalbim her zaman vardır. *Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır. *Hasretinle dağları deleceğim Bu aşkla kendime geleceğim Bir ömrüm daha olsa inan Yine bir tek seni seveceğim *Adını kalbime aşkla süsledim, yıllar yılı bir tek seni düşledim, bilmem ki nasıl bir günah işledim, selamın geliyor sen gelmiyorsun *Yaşadığım her an Seni özlemeye itiyor beni Ağır geliyor yokluğun Beklediğimsin, özlediğimsin, özlemimsin *Sen kalbime giren bir sevda kurşunusun, seni ya orada bırakacaklar ya da çıkarırken canımı alacaklar *Sevgilerin en güzeli seni sevmek Özlemlerin en güzeli seni özlemek Ve hayatın tadı sabah kalktığında senin var olduğunu bilmek *Bir umut vardır hiç tükenmeyecek Bir hasret vardır çekilmeyecek, Bir de ölüm vardır bir gün elbet gelecek Ama sana olan sevgim ne ölecek ne de BiTeCeK *Sen bir pınarsın içilen ama kanılmayan, seveni yanıltmayan, sevince yanılmayan, varlığına doyulmayan, yokluğuna DaYaNıLmAyAn… *Sen seni özleyenlerin özleminden habersiz özlenmektesin. Sen varya sen özlenenlerin içinde en çok özlenensin. *Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun ?. Benim artık bir gökyüzüm var… *Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir… Çünkü sen benim için daima TeKsİn *Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kaldı. Ben seni bugünde sevmeyeceğim çünkü bugünde bitecek. Ben seni yarın seveceğim çünkü yarınlar HiÇ BiTmEyEcEk… *Geceler seni sevdiğim kadar uzun olsaydı eğer inan ki yeryüzüne hiç güneş doğmazdı *Kaldırmayın cesedimi o yar gelsin görsün beni, sızlasın küçük yüreği, sonra orda gömün beni… *Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam! *Sevilenler sevilmeye muhtaç oldukları için değil sevilmeye layık oldukları için sevilirler. *SEVGİ HAK EDENE VERİLİR *Giden gitmiştir gittiği gün benim için bitmiştir… *Bir soluk kadar yakın, yıldızlar kadar uzak derler SEVGİ için… Uzanırsın yetişemezsin, yetişirsin dokunamazsın, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama uNuTaMaZsIn *Ecele sözlü ölüme nikahlıyız, tesadüften doğduk yaşamak zorundayız, değil midir hepimizin sonu bir avuç toprak, korkumuz ölümden değil dostlar tarafından unutulmak *Zaman bekleyenler için çok yavaş, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için çok uzun, sevinenler için çok kısadır. Ama sevenler için SONSUZLUKTUR *SeVmEk öLmEkTiR bEnCe, BeNdE sEvMiŞTim öLmEdEn ÖnCe *Aşk seni seviyorum demek değil, seni seviyorum derken titreyebilmektir *Ölüm nasılsa birgün gelecek, varsın sevgim uğruna olsun *Ya ben fazlayım ben dünyada yada bu dünya sensiz fazla bana... *Ne senle oluyor nede sensiz... *Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım vardır: O da geçip giden zaman... *Seni düşünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinliğinde .Ne olur kır şeytanın bacağını birkez beni hatırla , Bir sonbahar serinliğinde.. *Kalbimi kırmak suya yazı yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece doğan güneşe dokunmaya benzer. Sen o suya yazı yazdın.Şimdi güneşin doğmasını bekle. *Seni unutmak içiniçtim gözlerin geldi aklıma vazgeçtim. *İçim o kadar senle doldu ki... İnsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum *Aynaya bakınca kendimi değil kocaman bir yürek .Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm. *Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk gözbebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun... * Önce düştüğümde kalkmayı, sonra aleve dokunduğumda acıyı, sevmeyi öğrendim, sevilmeyi her şeyi öğrendim de yalnız seni unutmayı öğrenemedim! *Bana kalsa gökyüzündeki tüm yıldızlar yerine bütün insanlara .Senin gözlerinde ışlıdayan bir çift yıldızı gönderirdim. *Gençliğine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken. *Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi? *Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki... *Ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam! *Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek... *Yardım etmek mi istiyorsun? O zaman dinle yaşama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. İhtiyacım var bu ara unutmak üzereyim mutluluğu, unuttum sıcak bir çayın tadını, esen rüzgarın serinliğini, hadi durma öyle hatıralarımı canlandır, iyi olanları? *Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz. Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!.. *Eğer seni nasıl ve ne kadar sevdiğimi öğrenmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmalısın çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulamıyorum. Ama bir şeyi bil ki seni çok seviyorum? *Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin birtanem? *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. *Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet *HaYaTTa iKi KiŞi TaNıDıM..BiRiSi RüYaLaR KaDaR uZaK SeN..DiĞeRi SevGiLiLeR KaDaR YaKıN BeN..HaYaTTa iKi KiŞi TaNıDıM..BiRiSi aSLa BeNiM oLMaYaCaK SeN..DiĞeRi SeNDeN BaŞKaSı oLMaYaCaK SeN.. *İçimdeki duygu beni öldürecek Bekledim bekliyorum ne zaman dönecek Şimdi sen gidiyorsun ya Beni kim sevecek hadi sen kıydın da ben kıyabilirmiyim *Ben asla ağlamam deyip her gece yatağa yattığında aklına o gelip gözünden iki damla yaş süzülüyorsa eğer utançla işte o zaman aşıksın demektir.. *Aşk kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok düşünmektir.Ve aşk öyledirki nerde imkansız varsa onu seçer. *Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostluğumuz aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz! *Uzaklıklar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. Tıpkı Rüzgarın Mumu Söndürüp Ateşi Yükselttiği Gibi. *Allahım beni öyle bir sonbahar ayazı öldür ki , sevdiğim mezarıma koyacak tek bir gül bile bulamazsın... *Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz. *Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek bırakıp gitsende unuturum sanma zaman alışmayı öğretir unutmayı asla. *Sevmiyorum şu saatin sesini,akmasın dursun zaman.herşeyin bir öncesi ve sonrası vardır derler ya YALAN. senden önce vardım belki ama aşkım senden sonra olmayacağım inan. *Birgün bana soracaksın,beni mi yoksa hayatı mı daha çok seviyorsun diye. hayatı diyeceğim, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayatım sensin. *Sen benim incimdin. parıldayan masum güzelliğinle seni sarp kayalıklardan tırnaklarımla kazıdığım bir istiridyede bulmuştum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm. *Bir yağmur damlası seni seviyorum anlamı taşısaydı ve sen bana seni ne kadar sevdiğimi soracak olsaydın, inan ki birtanem her gün yağmur yağardı. * Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!.. *Seni denizdeki canlılara anlattım. benim canım sevgilim balıkları bile ağlattın *Değer verdiğin insan sana değer vermiyorsa bırak kendi değeriyle kalsın *Beklemesini bilenin herşey ayağına gelir. *Dağlar önümde eğilirken kayalara yalvarmam *BiR iNsAn öLüNcE uNuTuLmAz uNuTuLuNcA öLüR *Asla birilerinin umudunu kırma, belkide sahip oldukları tek şey odur. *Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama, biri için dünyalar kadar önemlisin *Hepsi gidici sen kalıcı, hepsi anlık sen hayat boyu, hepsi çocukça sen gerçekçe, hepsi öylesine sen öLeSiYe... *Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve artık bir karar aldım söylüyorum. SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM *Düşünüyorum da düşüncelerin en güzeli senin beni düşünüp düşünmediğini düşünürken, düşünüyor olmanı düşünmek galiba *Bugünü yaşıyorsam yarının seni bana getireceğine inandığım içindir.... *Hayatı gözyaşlarınla ödüllendireceğine gülücüklerinle cezalandır.... *Bir çerçeve astım odama içi boş önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nasıl olsa.. *Aşkına döksem gözyaşlarımı, elinle bir defa silecek misin? Şu kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin? *Kızlar sevgiyi kalplerine,erkekler ise ceplerine koyar! benim ceplerim dolu sevgini bomboş olan kalbime yazıyorum *Seviyorum seviyorum haykırarak söylüyorum kimselerden korkmuyorum ölümüne seviyorum birgün bana soracaksın ben mi dünya mı diye ?. Ben dünya diyeceğim ve sen küsüp gideceksin ama bilmeyeceksinki benim bütün dünyam SENSİN! *Seni ben değil gözlerim seçti, onlar sevdi onlar beğendi, banane gidersen OnLaR AğLaSıN !!! *Çiçekler bahçesinde geçsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm seni koklamak olsada ölüm sen buna degersin be gülüm *Gözlerin dalarSa bilki düşündüm seni, kulağın çınlarsa biLki aNdım seni, gece uyanırsan biLki resMini öptüm, gözLerinden yaş damLarsa biLki senSiz öLdüm... *İdam sehpasındaki bir mahkumun yaşamayı ne kadar çok seviyorsa bende seni o kadar çok seviyorum *Her yarında bir umut, her umutta bir özlem, her özlemde bir sevgi, her sevgide bir tek sen varsın *Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. *Bir deniz düşün susuz, bir insan düşün mutsuz, bir gece düşün uykusuz, bir bahar düşün çiceksiz, birde beni düşün sensiz. *Dal rüzgarı affetse bile, dal kırılmış bir kere. *Aylar geçsede, yıllar geçsede, bir ömür böyle gitsede BeN sEnİ uNuTaMaM *Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... *Ne zaman dağlar sahili, mehtap geceyi dünya dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutacağım... *Yüreğime bir türlü o gitti diyemiyorum. *Ben senin beni sevme ihtimalini sevdim. *Seni senle yaşamak varken seni sensiz yaşamak gücüme gidiyo. *Eğer birgün sevdiğin olursa onu kalbine göm. *Hayat bir oyunsa bende yönetmenim, istediğime rol istediğime yol veririm *Aklım unut diyor ama kalbim sonsuza kadar seninim diyor *Seni sevmek günahsa ben günahların en büyüğünü işledim *Sevmek kadar sevilmekte bir acının yara bandıdır. *Bütün aşklar okyanusa benzer, görmesende sonunun olduğunu bilirsin. *Beni ben yapan üç şey vardır SEN SEN SEN *Seni sevmek yanlış ise doğruyu istemiyorum *Ben güzele güzel demem güzel benim oldukça *Aşk kum saati gibidir, kalp doldukça beyin boşalır *Seni günde 1 kez düşnüyorum oda 24 saatimi alıyor *Dokuz kere sev onuncu olayım, gerçekten sev SoNuNcU oLaYıM *Gökyüzü güneş olsa sensiz karanlıktayım *Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimizde *Silemiyorsan karalayacaksın. *Gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın. *Herkesin havasını attığı yerde benim rüzgarım eser. *Tesadüften doğduk mecburen yaşıyoruz *Kimine Göre Kralım Kimine Göre Yalanım Herkes Rahat Olsun Ben Adamına Göre ADAMIM *Sevmeyi bilmiyorsan taşıma o yüreği *Yaşamak buysa üstü kalsın *Sen güllere özenme güller sana özensin, üzme tatlı canını sen güllerdende güzelsin, sevgi kadar masum sevilecek kadar ÖZELSİN *Her kalp kendi şarkısını söyler *Güven ruh gibidir, çıktığı yere birdaha geri dönmez. *Artık ne farkeder birgün çıkıp gelsende, yıldızları indirip yoluma gül döksende benim için öldün *Sevgilim değil ama sevdiğimdin... Artık şimdi nefretim bile değilsin *Gelme bana canın sağolsun, dönme bana yolun açık olsun, ben şimdi başka KaLpLeRdEyİm *Silgin çabuk bitiyorsa hataların çok demektir *Zaman sevgini büyüklüğünü anlatır *Seni seviyorum diyen dillere değil senin için ağlayan gözlere inan *Sen benim içimde kalan nefes, anlatamadığım duygularımsın *Deniz, kumlardaki izleri siler ama hiç birşey kalbimdeki sevgini silemez. *İNSANLAR TANIDIM YILDIZLAR GİBİYDİLER, HEPSİ GÖKTEYDİ AMA BEN SENİ GÜNEŞİM SEÇTİM VE BİR GÜNEŞ İÇİN BİN YILDIZDAN VAZGEÇTİM. *HüZüNLeRi KaRLaRa YaZdıM, GüNeŞ ÇıKıNcA eRiSiN DiYe *Bırakıp gittin beni...Seni unuttum sanma, zaman alışmayı öğretti belki ama unutmayı asla... *Sana gelemediğim gün bilki öldüğüm gündür. *Sevgimi yazmaya dağ aradım, sevgimden büyük dağ bulamadım. *GözLeR KaLbiN AyNaSıDıR. ~ *Eğer bir gün grurunu yenip, bana geri dönmek istersen sakın dönme, çünkü senin grurunun bittiği yerde benim grurum başlar *Buralarada senden çok, bir görsen anlarsın...Oralarda benden yok bir düşünsen anlarsın.!! *YaRıNLaR HeP GüZeL oLaCaK DeRLeR, oYsA BuGüNLeRdE DüNLeRiN YaRıNı DeĞiL mi ? *Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. *KaLBiMdE aRaMa EsKi YeRiNi, SeN GöZüMdEn AkAn SeLe KaRıŞTıN. *Gidenler yokluklarıyla değil, giderken söyleyemedikleri sözler yüzünden hüzün verirler *Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, oda sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur. *Söz ağızdan bir kere çıkar. *Ne kadar detaylı planlarsan, kader sana o kadar sert vurur. *Güneşe bakarsan gölgeleri göremezsin. *Mutluluk paylaşılmak için yaratılmıştır *Sevginin gücünü asla küçümseme... *Yaşam geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır *BeNi SaTaNı BeN BeLeŞe VeRiRiM *Gidene yol yakışır *Yokluğunda özlemem gerekirken, varlığında hasret bıraktın *Rüzgar ne kadar sert essede kayadan aLacağı sadece tozdur. *Hayat asLa sahneLenemeyecek bir oyunun sonsuz tekrarından ibarettir... *Her daLa konupta dönmek oLmuyor *NeHiRLeR bAnA aKaRkEn, BiR dAmLaYLa UğRaŞaMaM *Sen koca bir hiç oldun bünyemde, ettiğin tek cümle ile... *Geçici heves değil, hak edene nefes olurum *Kelimelerin gücünü bilmiyorsan insanların kuvvetini asla tahmin bile edemezsin *Hayatı seviyorsanız, zamanınızı boşa geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın ta kendisidir *HiÇbiR iNsAn AğLaMaYa DeĞmEz ÇüNkü DeĞeN iNsAn AğLaTmAz *BiRGüN GuRuRuNu YeNiP BaNa GeRi DöNmEK İsTeRsEn SaKıN DöNmE, ÇüNkÜ SeNiN GuRuRuNuN BiTTiĞi YeRDe BeNiM NeFReTiM BAşLAr *Her deniz bir martı, her rüya bir uyku, her nota bir şarkı, her ağaç bir kök bulurda ben başka bir sen bulamam. *Sen sevdiğimsin hiç bir zaman unutamam sen hayatımda öyle bir noktasın ki asla nokta koyamam *Unut dediler unuttum ama seni değil unut diyenleri *GüLü ÖyLeSiNe SeVMeLiSiNki SoRaNLaRa DiKeNi YoK DiYeBiLmELiSiN *Bataryası zayıf rüyalarımıza şebeke hatası nedeniyle 1 süre ulaşılamadı. Şimdi full çeken hattımla seninleyim. *CEZA : BeNi DeViRmEk ÇoK KoLaYsA TaRiHiNdEn aDıMı SiL *Sen gittin ben bittim *Sensizde düşermiş takvimden günler *Love is nothing *Yalan ne kadar hızlı olursa olsun gerçek onu yakalayıp mutlaka geçer... *Kaybedebileceğim hiç bişey yokken kendimi kaybettim *BıRaKıP GiTTiĞiN KaLBiNsE eLBeT BiяGüN GeRi DöNeCeKSiN... *Alıp kırsalar kalemimi, kanımla yazarım sevdiğimi *Sensizliği gökteki yıldızlara yazmak isterdim sabah olunca kaybolsun diye *Bir gül olmak isterdim, dalımdan koptuğum an yalnız senin için kopayım ve yalnız senin avuçlarında solayım diye * Yüreğin öyle güzelki incitmelerine izin werme, ne dostluğunu yitir nede sıcaklığını, tek korkun unutulma olsun seni unutanada yazıklar olsun *Gittin ama bitmedin *Seni sewiyorum diyen dillere değil senin için ağlayan gözlere inan *GiT...AmA BiяGüN AkLıNa GeLeCeĞiM *Aşk, gözlerden akan yaştır. Maksat bir sevgi uğruna ölmek değil uğrunda ölünecek bir sevgi bulmaktır. *Aşk ve arkadaşlık bir gün yolda karsılaşırlar. Aşk kendinden emin bir şekilde sorar: ben senden daha candan ve daha yakınım sen niye varsın ki bu dünyada? Arkadaşlık cevap verir: sen gittikten sonra arkanda bıraktığın gözyaşlarını silmek için… *HeRkEs AяKaDaŞıM oLuR aMa HeRkEs DosTuM oLaMaZ, BeNiM DosTuM oLmAkTa ÖyLe KoLaY oLaMaZ *Dost vurulunca değil unutulunca kahrından ölürmüş biz dostlarımızı kır çiçekleri gibi avucumuzda değil kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız *Unut beni demişsin, hiç düşündünmü sen hatırlanmaya değermisin *Yüreğinde öyle bir umut taşı ki onu senden kimse alamasın, gözlerin hep gülsün mutluluğu sende arasınlar, ama yüreğini öyle bir saklaki gerçekten hakeden bulsun.....(( ............ Mem nelere gark olmadı Zin’in ateşi için Ferhat dağlar delmedi mi Şirin'in düşü için Kusur ise her saniye her yerde seni anmak Mecnun az mı yemin etti Leyla’nın başı için Sesi yorgun gözlerinden uykusuzluk seçilir Görkeminin zerresinden Ağrı Dağı küçülür Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu Aydan dökülürcesine kana kana içilir Uykularından kopardım hoş geldin mihmanımsın Artık geri dönüşü yok ahımsın eyvahımsın Elâlem ne derse desin hiç umurumda değil Akıbetine razıyım sevabım günahımsın Sana yine sana yandım Nesimî'de dün gece Gözlerinle yüzüleyim bend olayım Hallac'a Öyle hüküm buyurmuşlar tanrılar divanında Ha ben sana yollanmışım ha Muhammed mi'raca Cümle cihan güzelleri yüzlerine ben örsün Gözlerin balyozu oldu içerimdeki örsün Ruhumdaki fırtınalar Merih'i usandırdı Nuh'a haber eyleyin de gelsin de tufan görsün Yokluğuna dayanamam ahım arşı boyladı Gölgeni Nil'de görmüşler piramitler söyledi Hele bir bak şu sevdaya kimler yanmış ben gibi Dediği üzre Yunus'un "gör beni aşk neyledi" Son duraklarda beklerdim sonun olsaydı senin Neler verilmez ki yerim yanın olsaydı senin Çıkar kınından ne olur kirpiklerinle bile Çal sineme gözlerini aşkına şah Hüseyn'in Harikalardan biriymiş diyorlar Çin seddine Seni görmeden hükmetmek kimin düşmüş haddine Ulu divana baş vurdum dönsün diye Bağdat’tan Ol sebepten ahvalimi arz ettim Bedreddin'e Gamzelerini görseler bülbüller de lâl olur Aşklar ülkesi sarsılır korkunç ihtilâl olur Beklenmedik bir zamanda ölür isem sebebi Beni eritip bitiren sevda-i iclâl olur Kahreden ateş bilinem yananı sen olsaydın Nal olurdum aşk atına bineni sen olsaydın Deseler ki şu kadehte ağu var içen ölür Bir solukta bitirirdim sunanı sen olsaydın Belki de hatırlanırım ararsın şimdi nerde İzim deryada damladır köyüm Hatçepınar'da Bizim köyün kıyısında Dilav suyuna uğra Hangi çobanın kavalı ağlıyorsa ben orda Tanrılar yaratan Zerdüşt serdarıdır aslımın Mazdek Hürrem nişanıdır inancımın neslimin Dersimli Seyyid Rıza’ya ağır selamları var Himmeti var gayreti var Horasanlı Müslim'in Seni tanrılara sunam keremetin görünsün Nazar eden köryılandan beter olsun sürünsün Dağlar naz yapmaya aday insafını bağışla Bağışla ki gözlerinde eşkıyalar barınsın Söyler misin anlar mısın ah çekerin suçu ne Bulutlardan damlar gibi düştüm girdap içine Ay bulandı güneş kustu yıldızlar beklemede Artık yolla gözlerini yolla Çin-u Maçin'e Titanik'ten son sesleri alizeler getirdi Son seslerin son demini balinalar bitirdi Her yerde terör estiren sabıkalı gözlerin Bermuda’yı kamçılayıp Atlantis’i batırdı Toprak sudan bülbül gülden dost dosttan bulur deva Dârâ'dan çok önce seni ağırlamış Ninova Benim ömrüm yanan roma senin gözlerin Neron Örste demir dövmededir şimdi Demirci Kawa Melekler ipekyolu'nda aryaları gözledi Yeri göğe ayı güne seni bana sözledi Ilık bir güz akşamıydı yine senin yüzünden Koçero Harran’a doğru atını mahmuzladı Kirpiklerin yeni değmiş kaşların firik başak Ay ışığı az geliyor hadi gözlerini yak Fesatların hasetlerin eli kına görmesin Terk-i canan eylemeden Şahmeran'a danışak Keşke gelmez olaydı böyle bir hâl başıma Temaşaya meraklılar toplandı el başıma Herkesin dilinde şarkı elinde yarin eli Artık yine sensiz artık yalnızım kul başıma En yorulmaz yolcusuyum müptelası bu yolun Ben zamanla boğuşayım sen seyreyle sen salın Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni Bir sensizlik yakar bir de hasreti İstanbul’un Sen ey gönüller sahibi ey yüzleri gök zemin Ey deryalar şahanesi sen ey gözleri kimin Düzgün Baba hatırına Munzurlar'a mihman ol Mihman ol da güneşlensin yaylaları Dersim'in Gözlerinin dokunduğu her mekân memleketim Bakıver de uzamasın gurbetim esaretim Ahmed Arif hasretinden prangalar eskitmiş Beni böyle eskitense prangalı hasretim Umutların menzilinden uzaklara atılmış İki cihan mucizesi ilâhlara katılmış En amansız gecelerde aynalar yine suskun Perçemi yüzünü gizler sanırsın ay tutulmuş İmanım varsa kaşların, kirpiklerinse dinim Muhammed Kâbe'ye döner, benimse sensin yönüm Musa meşhur asasıyla, çarmıhı ile İsa Bütün hepsi senin olsun, senin gözlerin benim Senin yüzdüğün sularda ayrılık ölümü yur En son yolcun ben olayım bekle biraz gitme dur Beni İstanbul’a götür ya da İstanbul getir Dokununca Nazım’ın ellerini yakan vapur Gördüklerin sensizliğin dayanılmaz göçüdür Sıla gurbet gurbet sıla birbirinin içidir Ne aradın ne de sordun ben nerede neylerim Kara Fatma Kara Yılan senden şikayetçidir Bilirsin ki sevenlerin ayrılığı kâbustur Tahir'i Zühre’ye bahşet zemmedenleri sustur Sen istesen Sina Çölü bin çeşit çiçek açar Suya sudan köprü kurmak yalnız sana mahsustur Bazen kırmızı karanfil zakkum mereti bazen Sevmeyenleri şad edip sevenlerini üzen Ağlayanın güleninden misli misli fazladır "İşte gidiyorum çeşm-i siyahım" diyen ozan Bahçıvanlar kır bayırda boz kevene gül aşlar Ol sebepten didelerden eksilmez kanlı yaşlar Sana yanar sana susar sana acıkır sana Ehl-i Haklar, Kakailer ve mağrur Kızılbaşlar Meri keklik Binboğa'dan Çukurova’yı süzer Yörüklere konuk olur yaylalarını gezer Al'Osman'a diklenenler Göv Osman'a kul oldu Avşar ellerinin hali Dadaloğlu'nu üzer Sana sevdalıdır diye Pir Sultan asılırken Kadılar bayram ettiler Hızır’a susulurken Bilcümle taş kesildiler sözde Itır sevenler Kirli sarı bir bıçakla Nergisler kesilirken Senin rengin tüm renklerin şahı padişahıdır Senin ahın tüm ahların kahredici ahıdır Yıllar gün misali geçti asırlar ay misali Herkes kendi âleminde bu neyin eyvahıdır Yüreğim atom yüklenir sesini duyduğum an Dört kitap çaresiz kalır el-aman aman aman Başka biri yapar mıydı Eyyub'a sabır verdim Ay kendini kuşatıp da gece sustuğu zaman Arzu'yu Kamber'e yolla bayram seyran etsinler On emiri on bir eyleyip Tur'da semah tutsunlar Lûtfeyle de Eshab-ı Kehf açsın kapılarını Yediler'e yoldaş olup yedi asır yatsınlar Güzelliklerin mimari cennetlerin ustası Misk-ü amberli cemlerin vazgeçilmez bestesi Dört kapı kırk makam mağdur mecbur olsa da sana En çok Zerdüşt yanar bir de Zerdüşt'ün avestası Tay Dağı'ndan Kafdağı'na bakışların gerilmiş Nazlarını çekemiyor arap atlar yorulmuş Yol bilenler hâl bilenler sırrın sual etmişler Nesimî Hallac-ı Mansur Şah Hatayi darılmış Gel de dal tomura dursun daha uzansın elim Eski dostu yarenleri gel de çağırsın dilim Bir "he" desen ben Sırat'ı tez geçerim kıratla Köroğlu tek vekilimdir Kiziroğlu kefilim Ay ışığı bilâdestur rüyalarıma dalar Kuşkularımı bağlamış uykularımı yolar Daha kuşlar uçamazken nergisler açamazken Bir sen vardın gülümseyen bir sen bir de inkalar Gözlerinden uzak olmak inan beni bitirir Gider de gelmez bilirim yıllarımı götürür Bir sonbahar yaprağı ol dalı ver kuşun çekme Kızılırmak incitmeden seni bana getirir Ağuları yıllandırıp içirdin yudum yudum Ahvalimi anlar diye Baba Üryan’a dedim Karıncayı gözlerinin karasından vuran ben Çok saldırdım ruhumdaki seni öldüremedim Yerim yurdum meçhul oldu neredeyim şaşmışım Kafdağını turnaların kanadında aşmışım Kanlılar kandan vazgeçer üçler beşler aşkına Sen de bir gün Maraş’tan geç ocağına düşmüşüm Bana gözlerini gönder sakın ha olmaz deme Kime yanam dertlerimi yalnızlığımı kime Bir başıma kâbuslarla boğuşurken ansızın Hayallerin şeref verdi dün akşam viraneme Hicran son arifesinde yolculuk var makbere Siyabend'i öldürdüler Xece ölmek üzere Ab-ı hayat çeşmesidir leblerin esirgeme Ne o tanrıya minnet et ne de dal tevekküre Bulutlar yağmur yorgunu ufuklar ateş yüklü Bir damla ateşte derdim senisizliklerim saklı Yedi kıtaya dağılıp elleri boş döndüler Huma kuşu intizarda turnalar ağlamaklı Sana sunulmaya hazır gökkuşağı destimde Emrine amade olmak hayran olmak kastımda Gözden ırak alemlerde yitik insanlar gibi Ha ülkeler zaptedilmiş ha gözlerin üstümde Hal bilmeze yoldaş olmak yola zulüm değil mi Cevreyleyip gönül kırmak dile zulüm değil mi Ömründe bir defa bile gül koklamamışların Bahçıvana saldırması güle zulüm değil mi Mevsimlerin prensidir güzleri Akdeniz'in Aşikârdır huzurunda gizleri Akdeniz'in Damıtılıp Lût Gölü'ne bağışlansa suları Leblerinde denizleşir buzları Akdeniz'in Şarkılarını dokudum senle geçen her anın Sebebi katili olma yorgun yaralı canın Sen de anlamazsan beni sen de gider gelmezsen Şikayet ederim seni Şah'ına Pir Sultan’ın Sürmeleri yel götürür gözlerine güneş çek Yağmur yanak rengin yağsın bulutlara kına ek Lübnan yeniden kurulur yine şenlenir Beyrut Ama senin gözlerinin savaşı bitmeyecek Yeter çektiklerim yeter benden beter olası Yusuf'u kahretmedi mi Züleyha'nın çilesi Yüzün suyu hürmetine binboğalariçer Ol diyarda vekilimdir Diyarbakır Kalesi Karda kan damlası rengi yüreklerde ölmezin Ne hükmü var ne kıymeti gidip geri gelmezin Dost Fuzulî mest Fuzulî mayaları anlatmış Sızıları Zap Suyu'nda Siverekli Yılmaz’ın Bana renklerini uzat uzat ellerimi tut Tut ki gönüller şenlensin tut ki yeşersin umut Kervanlar yollara düştü Şam'dan Darüsselam'dan Doğuver de incinmesin mahcup olmasın Nemrut Sırrın dirheminde tutsak arzuların ağlaşır Bıçkın kaçak hislerinde gece-gündüz bağlaşır Bir elinde Van Gölü var bir elinde Urmiye Damlasını sürgün etsen nurhaklarda çağlaşır Duyar mısın İnce Memet Toroslardan seslenir İki canlı Hatçesiyle doruklara yaslanır En onulmaz en insafsız en çaresiz ağrılar Gözlerinin feri değse iflah olur uslanır Senin olmadığın yerde benim yokluğum başlar Hayallerim yola düştü arandı dağlar taşlar Hayyam çorak yüreğime bir kaç damla dem serpti Periler Cudi Dağı'nda izine rastlamışlar Sen pervasız çığlıklar at ben kahrolam ben üzgün Sen kırklarda demlenedur ben beklemekten bezgin Deryaların kucağında cem tutar semazenler Düşlerim dağlar başında düşlerim dolu dizgin Seni Dicle beni Fırat resmetmiş güneş ya rab Güneşin vekili aya yıldızlar olmuş turab Bizleri merak edenler aydan izin alsınlar Bir başkadır yıldızlardan görülse Şattü'l-arab Yağmur yüklü bulutlardan ruhunu koklayışım Çağları tedirgin etmiş ömrünü saklayışım Eyyub'un sabrı tükendi tükenmiyor nedense Ne senin gelmeyişlerin ne benim bekleyişim Gözlerinin damlasıyla çölde gül yetiştirdim Sam yelleri yenik düştü sesinle çatıştırdım Gölgenin düştüğü yerden bir avuç sönmüş külü Serptim derin uykularda Kerem'i tutuşturdum Dilek ağacına gittim sesini bağlamışsın Islaktı dallar yapraklar hıçkırıp ağlamışsın Karac'oğlan hayıflanır Hayyam duysa gücenir Bulanık göl sularını şaraba yeğlemişsin Düştüm dipsiz kuyuların en zifiri yerine Sarkıt gözlerini durma muhtaç oldum nârına Semiramis haber salmış zümrüd'ü-anka ile Davetliymişiz Babil'in asma bahçelerine Sesi mavi rengi esmer bu diyarda sazların Geceleri parlamaktır töresi yıldızların Dağlar uykulara daldı okyanuslar uykuda Beni sabahlara boğan senin deli gözlerin Teninin saçtığı nurdan güneş bile utanır Söyle seni benden başka daha iyi kim tanır Sevdalıların tarihi ıstıraba büründü Seni arzular kıskanır seni Aslı kıskanır Yanarım ah çeker gibi çekerim nazlarını Canını canıma değdir tutuştur közlerini Bir bilsen bir bilebilsen hallerim pemperişan Merhem ol yarelerime gizleme yüzlerini Düşlerimle savaşarak gün be gün yordum seni Hayallerimle kuşatıp ruhuma kordum seni Dediler ki aradığın şaraba yoldaş oldu Yanıbaşımda bekleyen Hayyam'a sordum seni Daha mecalim kalmadı bitti bu son çağrı gel Gel ki yokluğun tükensin tükensin bu ağrı gel Köroğlu'dan kıratını istesen sana verir Seni Nemrut'a beklerim her sabaha doğru gel Aşıkların sırdaşıdır Dicle gizemli akar Siti muradına erdi Botan seyrana çıkar Kör olası kinli beko keyfinden dört köşedir Mem Zin'i Zin Mem'i yakar tacdin evini yakar Serbest geceleri giyin korkularını sıyır Yudumla ki mest olasın şarabı sudan ayır Çöl su ister lâl dil ister gözlerini isterem Vermeyenin iki yüzü ben garibanı doyur Haramiler cirit atar kaynağında bu nehrin Dudaklarını savur ki hükmü kırılsın zehrin Bir bakışın bir taburdur gönder ordularını Sana mecburiyeti var yedi tepeli şehrin Kudretinden sual olmaz can verir can alırsın Ya ömrü saadetim ya da Azrailim olursun Mecnun'un yerine sordum dediler Allah bilir Ben nerede ne olurum onu da sen bilirsin Bir yanımda yarasalar işitir ağıtları Halepçeli bir çocuğa taşıtır ağıtları Küllerim Ağrı'da çığdır tüterim çığlık çığlık Sivas'ta tutuşan ateş kuşatır ağıtları Gözlerinin beşiğinde rüyalarım sallanır Zehri kana zerk etseler damarında ballanır Gılgamış küçük asyanın sensiz fotoğrafıdır Yaşar Kemal'in dilinde Anadolu dillenir Ben dostumu hak bilirim hakkı bilir dost beni Tanrıların sofrasına çağırır bir dest beni Nesimî'nin derisinden sızan şarabı tattım Damlasına dilim sürdüm bir hoş etti mest beni Hallac olup taşlandılar hak ruhunu tadanlar Zal'ın elinden savruldular riyakârlar nadanlar Aşkı şehvete boğduran ummi nebi misali Zul'm ile serdar oldular nefse biat edenler Hakkı sırda sır olanın sor kendisi necidir Aklı mahrum ruhu kanlı her kelâmı acıdır Baba Üryan yana yana der ki aman uzak dur Gönül gözü görmeyenin Allah'ı kıyıcıdır Saçlarından dökülüyor yıldız yıldız sırmalar Düştüğü yeri yakar da sırlarımı tırmalar Kör karanlık bir gecede cürm-ü meşhut dediler Gözlerinde saklanıyor beni ele vermeler Gözlerinde gözlerinde en çılgın uçurumlar Atmacalar yuvalanmış bıldırcınları kovalar Kâbil Hâbil'e yapmadı senin yaptıklarını Duy feryad-ı isyanımı duy artık havar havar Beni sensizliğe sürme uzaklara bakamam Girdaplarda boğulurum boğulurum çıkamam Nice sefil ihanetin ceremesini çektim Öldürseler gözlerimi gözlerinden çekemem Yaslı doruklardan güler sağlarımıza kaçak Bir tılsımlı anahtardır bağlarımızda kaçak Tiksinirim siliklikten mıntıkama uğrama Bize kaçaklık yakışır dağlarımıza kaçak Gel de bülbüller kıskansın gel de güller serpilsin Gel de ahrimanlar yansın gel de allar serpilsin Istıraplar diyarını baykuşlara hibeT ETSİN ............


Kimden: SEN OLAYDIN

28.04.2010 06:41:57Kime: SEN OLAYDIN

Bir zamanlar gökyüzünde birbirlerini
gerçekten çok seven bir bulutla yıldız vardı...
Bulut gökyüzünün en şeker, en pembe bulutu
yıldızsa en parlak, umudu en çok yansıtan yıldızıydı...

Gökyüzündeki her varlık onların sevgisini kıskanırdı...
Tatlı bir kıskançlıktı onlarınkisi... Ama biri vardı ki
bulut ve yıldızın ayrılmalarını yürekten istiyordu...
Hem de yıldızın en yakın arkadaşı olmasına rağmen...

Bulut biraz saftı, kimseyi kıramazdı...
Yıldızsa bulutu için elinden gelen her şeyi yapabilir,
herkese meydan okuyabilirdi... Zaten onun için
bir bulutu bir de çok sevdiği dostu peri vardı...
Bir derdi olduğunda gider periye anlatırdı...
Nereden bilebilirdi ki, perinin bir gün bunların hepsini
yıldızla bulutun ayrılmalari için kullanacağını?

Bir gün nazar değdi bulutla yıldıza...
Hiç yoktan bir sebepten tartıştılar.
Bulut, çekti gitti, hatalı olmasına rağmen.
Yıldızsa "Nasılsa bulutum beni seviyor,
dönecektir." diye düşündü... Fakat hiç bir şey
beklendiği gibi gitmedi... Bulut dönmedi.
Kim bilir, belki de cesaret edemedi dönmeye.
Tek bir gerçek vardı ki:
O da ikisinin de çok üzgün olduklarıydı...

Gökyüzündeki iyilik melekleri bile ağladılar
onların durumlarına ama ne fayda...

Ertesi gün yıldız olanları en yakın dostu periye anlattı...
Periyse göstermelik bir hüzne büründü...
Eline büyük bir fırsat geçmişti. Artık hayatı boyunca
kıskandığı kişiye karşı kozları vardı elinde.
O kişi, en yakın dostu yıldız olmasına rağmen
kullanacaktı kozlarını... Hem de büyük bir zevkle...

Bulutun yanına gitti ve yıldızın artık onu sevmediğini
söyledi. Bulutsa üzüldü, boynunu büktü ama elinden
hiç bir şey gelmeyeceğini düşündü...
Çünkü yıldız inatçıydı..
Bir kere olmaz dediyse, bir daha olur demezdi.
Peri de bulutun bu üzgün durumundan yararlanıp
ona olan sevgisini itiraf etti...
Bulut da kimseyi kıramadığı için perinin,
yıldızının yerine geçmesine izin verdi...

Yıldız, günlerce bulutunun dönmesini,
ondan af dilemesini bekledi... Ama bulut gelmedi.
Bir gün yıldız, bulutun yanına gidip,
konuşmaya karar verdi. Gece yola çıktı.

Bulut, dostu sandığı periyle birlikte ayda eleleydi...
Melekler dayanamayıp, tüm olan biteni anlattılar yıldıza...
Çok üzüldü ve çaresiz, döndü arkasını gitti...
Yavaş yavaş sönmeye başladı...

O günden sonra yıldız söndü, ışık veremez oldu..
Bulutsa artık ne o kadar pembe, ne de o kadar kadifeydi.

Yıldız, ilk zamanlar her şeyden vazgeçti, hayata küstü...
Ama kolay pes etmezdi.
Kısa bir süre sonra hayatıyla ilgili o önemli kararı verdi.

O güne kadar hiç görmediği güneşin yanına gidecekti
ve biraz daha ışık isteyecekti ondan. Çok geçmeden
daha önce hiç görmediği güneşin yanına gitti...
Ondan yansıtması için biraz daha ışık istedi...
Güneş ışık yerine sevgisini verdi yıldıza...

O gün bu gündür yıldız,
dünyaya güneşin sevgisini yansıtır....
Bulutsa hep gözyaşlarını akıtır dünyaya...
Bir de yüreğinde kopan fırtınaları... Yar 0LayDın


Kimden: SEN OLAYDIN

21.03.2010 05:07:46Kime: SEN OLAYDIN

─▀██▀───♥♥♥♥*♥♥
──██────(▒)(▒)
──██───(▒)(♥)(▒)
─▄██▄▄█─(▒)(▒)
─── ─── ▄███▄
─── ──███─███─(▒)(▒)
─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒)
─── ────███───(▒)(▒)
─── ─────── ▀██─██▀
─── ──────── ██─██─(▒)(▒)
─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒)
─── ──────────▀───(▒)(▒)
─── ────────────██▀▀▀█
─── ──(▒)(▒) ──────██▄█──(▒)(▒)
─── ─(▒)(♥)(▒) ─────██▀█─(▒)(♥)(▒)
─── ──(▒)(▒) ──────██▄▄▄█(▒)(▒)SENİ ÇOK SEVİYORUM. ÖzLen!Len


Kimden: SEN OLAYDIN

13.03.2010 01:05:43Kime: SEN OLAYDIN

Sen kurumuş yaprak olsan
Çıkmaz tozlu sokak olsan
Ölsen kuru toprak olsan
Yine seni sevecegim

Sen gullere ozenme guller sana ozensin
Uzme tatli canini sen gullerden guzelsin
Sevgi kadar ozgur, ozgurluk kadar ozelsin
Gulum sen her seye degersin .

Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da...
Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de..
Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek.
Seni Seviyorum ya, iste o en büyük gerçek...

Ben toprağım suyum sensin,
Ben yaprağım dalım sensin
İlkbaharım yazım sensin,
Sensiz hayat çekilmiyor.Gördüğüm en güzel rüya senin olduğun,
Duyduğum en derin sevgi senin eserin,
Gördüğüm en güzel dünya senin gözlerin,
Ve kurduğum en güzel hayal sensin.

Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama,
Biri için dünyalar kadar önemlisin.

Şimdi daha iyi anlıyorum ki,
Nefes almak değilmiş yaşamak,
Ateşlerde yanmak gibi birşey,
Seni severken sensiz olmak.

Özlemle özlenmektesin,
Sen , özlemlerin içinde en çok özlenensin.
Özlenenlerin içinde en özelsin..

Kimbilir hangi akşam güneşle beraber bende söneceğim,
Kimbilir hangi ellerden son suyumu içeceğim,
Belki göremeden öleceğim, fakat yinede seni 'EBEDiYEN SEVECEĞiM'

Bir pınarsın içilen ama hiç kanılmayan,
Seveni yanıltmayan, sevince yanılmayan,
Özlenen sen, özleten sen.
Varken doyulmayan, yokluğuna dayanılmayan...

Yanlızlık gecelerin, ümit bekleyenlerin,
Hayal çaresizlerin, yağmur sokakların,
Tebessüm dudakların, hüzün ellerin,
Sen ise sadece benimsin B İ R T A N E M !!

Önceleri hasreti hiç tatmadım,
Yarimden hiç ayrı kalmadım,
Biter diye takvimlere baktım.
Zor geldi ayrılık, alışamadım.

Zannetme ki gözlerim sana baktıkça bıkacak.
Ölsem ruhum daima seninle kalacak.
Kapanırsa gözlerim hayata,
İnan ki son sözüm
SENİ SEVİYORUM olacak!

Sahiller dalgayı nasıl beklerse,
Gökyüzü mehtabı nasıl özlerse,
Kuru topraklar suya nasıl hasretse,
Sende benim hasretimsin...

Yıldızımsın kaymayacak,güneşimsin batmayacak
Hayatımsın yaşanacak,umudumsun tutunacak,
Bu kalp seni hiç unutmayacak..

Hayallere dalıp gitmem ben,
Çünkü tek hayalim sensin benim!
Hiçbirşey isteyemem ben
Çünkü birtek istediğim sensin benim.

Böyle bir dünyada seninle yaşamak varken,
Böyle uzak kalmak gücüme gidiyor,
Senin verdiklerini seninle paylaşmak varken,
Seni sensiz yaşamak içime sinmiyor...

Birgün zaman kayar elinden tutamazsın.
Sel gibi akan gözyaslarını kurutamazsın.
Öylesine sendeyim öylesine bendesin ki
Unutmak istesekte artık unutamayız!!!

Sana ne demeliyim bilmiyorum. güneşim desem güneş batıyor,
Hayatım desem hayat kısa, gülüm desem oda soluyor,
Sana canım demeliyim, çünkü bu can seninle yaşıyor...

Alaca Karanlığı Sevmem ben
Ya gece olmalı ya gündüz
Kurşun ya vurmalı yada namluda durmalı
Sevgili dediğin ya senin gibi olmalı
Yada hiç olmamalı..

Hayalin hafızamdan silinene kadar,
Izdırabın saçlarım dökülene kadar,
Ağlamaktan gözlerim kör oluncaya kadar
Her dakika Seni Seveceğim...

Yüreğim umulmayan yaralarla başedemezken,
Bir tatlı aşk gülüşü özledi gözlerim,
Ve sen hangi alemde hangi düşlerde isen gel,
Çünkü gülüşünü çok özledim...


Kimden: SEN OLAYDIN

26.02.2010 04:51:34Kime: SEN OLAYDIN

Sen Her Şeye Değersin

keşke gonca bir gül olsaydım
yalnızca senin için açardım
inan bir tek sana kokardım
eğer sen içine çekmeseydin beni
ben de hemencecik solardım
gözlerim bir tek seni görüyor
düşlerimde hep sen varsın
bu yürek senin için ölüyor
sen vaz geçemeyeceğim yarsın
sen nerelerdesin söyle canım?
bil ki sensizlik ölümdür benim için
bin defa bile can veririm sevdam için
yeter ki bana gülümseyiver sultanım
ah! bir kez tutabilsem o güzel ellerini
razı olurum ateşte yaksalar da beni
ben de yanarak öderim aşkımın bedelini
sen her şeye değersin seviyorum seni
Kalbimde senin varlığın,bedenimde ben varım
Yüzümdeki tebessümüm tek gülücüğüm
Sabah uyandığımda yanımda olmayan
Heran benle ben olansın,
Yanımda olmasan bile sevgime değersin
Sen herşeye ama herşeye değersin
Uzaklarda olsanda sen benle benimlesin
İşte sen daima yaşanan,yaşatılan sevgilimsin
Seni görmesemde,kokunu hissetmesemde
Varlığını tüm bedenimde yaşadığımsın
Beni güneş gibi ısıtmasanda,
Karanlık gecelerde yanımda olmasanda,
Yalnızlığımı senle paylaştığımı anlamasanda
Sen,sevilmeye değer yarimsin vesselam
Birgün gelecek biliyorum
Beni arayacak ve bulacaksın
Ben senden vazgeçmedim vazgeçmem
Sen benim ebedi tek sevdiceğimsin
Seni küçük kalbimde büyüttüm
Bedenimde yaşatıyorum,
Gelmesende bekleyeceğim seni ebede kadar........
Her ne olursa olsun,isterse bu dünyada cehennemi yaşayan bu bedenim
Kül olsun, küllerim rüzgarlara karışsın,her bir külüm ayrı ayrı yerlere ulaşsın
Göz yaşlarım, yaş yerine kan olsun, o kanla bir derya oluşsun
Yinede seni sevecegim, yinede acıda olsa senin yollarını bekleyecegim.


Sana dedim sevdimmi ALLAH'ına kadar severim,sevgim için can veririm
Bu dünyada kısmet olmasada kavuşmak,fark etmez öbür dünyayı beklerim.
Yaşarken bir ölü olsada bu bedenim, sen sakın üzülme bitanem
Ben sabırlıyım, ben seni halen seviyorum, ahiret kapısında yine beklerim.


Sen yanımda olacaksan eger, ellerin elimde kalacaksa eger
O güzel yüzünü her zaman görüceksem,sana dokunabiliceksem eger
Sen sakın üzülme, sen her zaman gülümse,tatlı tatlı bak yine
Sen yanımda olduktan sonra cehennemde bile olsam aşkın herşeye deger herseye degersin

karanlık semaya doğdun ay gibi
ümİtsİz gencliğime armağan gibi
hani varya o tatlı nazın bal gibi
bır bakısın nelere değmezki gülüm

bir nisan yağmurun yağışı gibi
taprağa canı katışı gibi
aşığın maşuğa deyişi gibi
bir gülüşün nelere değmezki gülüm

her sabah güneşin doğuşu gibi
gunduzun geceye akışı gibi
semada yıldızların durusu gibi
sende kalmak nelere değmezki gülüm

dudağın suya kanışı gibi
kanın damarda akışı gibi
bır canın bedende kalışı gibi
varışın nelere değmezki gülüm

yureğin bır annenin saf sütü gibi
arının balı peteği gibi
koyu bir kahvenin hatırı gibi
bır sözün nelere değmezki gülüm

bakışın gülüşün konar gönüle
bahar lar bahceleri sunar bülbüle
haykırsam şu vakit elalem güle
senı bılmek nelere değmezki gülüm

ismini bembeyaz bir gülden verdim
kalbimden sevgileri önüne serdim
aşkından tattıkca kalırmı derdim
varlığın nelere değmezki gülüm

ölümüne suya kanarya insan
içemem ben seni,kıyamam kansam
bır selale olsan kalbime aksan
seni tatmak nelere değmezki gülüm

o gül yüzün zümre yıldızı gibi
gözlerin cennet in yarısı gibi
adem ile havva nın duası gibi
muhabbetin nelere değmezki gülüm

sen benim dunyada yegane hurim
sözlerin şerbetim aşkın kevserim
sevginden kana kana içmek isterim
sunuşun nelere değmezki gülüm

bırak rüzgar saclarına buseler versin
hayran hayran seninle esmeye görsün
kem gözlerin şerrinden allah korusun
bır tel sacın nelere değmezki gülüm


hasretim ozlemim oldun bir anda
yureğim hiç olmadık buyuk bir darda
gözlerim kaldıysa uzak yolarda
gel desem yolara düşenmi gülüm

bır güvercin kanadına sar saclarını
yazıver bır kağıda selamlarını
en sonun da hayır dualarını
sal desem bir haber yollanmı gülüm


içime hasretini duman duman cekerken
uyku nedir bilemem perdeleri cekerken
her an hasretinle iniminim inlerken
çekilmez yokluğuna çare olanmı gülüm


yıldızlar nasılda bak sevdalı semaya
hiç ayrı durdularmı ?ı bak güneşe bak aya
mecnun sevda çölünde haykırırken leylaya
dilimden feryatları sende alanmı gülüm

yedi gök şahit olsun sen aşkımın leylası
uzağımda olsanda sen kalbimin hevası
aşkın göklerden ınen sanki kudret helvası
doya doya tatsam seni bende bıtenmi gülüm

aradan gunler gecti ayrı düştük elerde
ne tadım var tuzum dertliyim bu gunlerde
benliğim yapayalnız ,bu hüzün mevsiminde
gel al beni , desem gelenmi gülüm

elim ayağım bağlı sevincim sürgünlerde
bir köle misaliyim zincirler çemberinde
bıçare kaldım işte kaderin cilvesinde
gel beni azat eyle,desem gelenmi gülüm

ne olur ömrünce hizmetkarın olayım
sen efendim ben kölen,beni sana sunayım
elimde demet demet sana güller sunayım
aşkımın gülü ol desem olanmı gülüm...!!! kirpiklerim üşüyor adın her aklımdan geçişinde
her gün biraz daha çoğalıyorsun
içimde hasretin, hasretinde anılarım büyüyor
dayanamıyorum
yokluğunun varlığını her hatırladığımda
yüreğimde hissettikçe
derinliklerimde kayboluyorum
nereye savrulduğumu bilmeden
ve varlığım yok olsa diye dualar ediyorum
kaçtıkça sana geliyorum
kahretsin kalbimdesin
öyle bişeysinki
İçimde bitmeyen hiç tükenmeyensin…..
Ama bilesinki sevdiğim
Uzaklarda bi yerlerde
Özlenmektesin
Ve umutsuzda olsa
Beklenmektesin
Sen yinede sakın ama sakın gelme
Gelirsen
Bi kez daha alışmak zorunda kalacağım sensizliğe
nasıl olsa yine çekip gideceksin biliyorum
Sen benim ne çektiğimi nerden bileceksin
Sen hiç sensiz kalmadın ki
Gitmelerin çok yaktı canımı
Yanacak canım kalmadı
Sakın gelme
Alıştım sensizliğe desemde
Yalan
Kolay mı sensizliğe alışmak
Kolay mı artık yok gitti unut onu gönlüm demek
Dilim varmıyor kendime bile itiraf edemiyorum
Şimdi kırdım zincirlerimi söylüyorum
Seni seviyorum
seni seviyorum
seni seviyorum
seni seviyorum
bu lafı söylemek kolay değil inan bana
sevmek kolay değil
ve ben bilirsin inanmadığım bir şeyi söylemem
sen inanmasan da


seni seviyorum
bu lafı söylemek kolay değil inan bana
sevmek kolay değil
ve ben bilirsin inanmadığım bir şeyi söylemem
sen inanmasan da
MEKANSIZ_ŞAİRAŞKINA DÜŞELİ

Göz göz oldu yaralarım
Ciğerimi paralarım
Gözyaşımı sıralarım
Aşkına düşeli

Yaralanmış gönül kuşum
Can evimden vurulmuşum
Yaşamaktan yorulmuşum
Aşkına düşeli

Hasretinle oldun şair
Gözlerimde birer nehir
Gece hain gündüz zehir
Aşkına düşeli

Kırıldı kanadım kolum
Çıkmazlara girdi yolum
Belli değil sağım solum
Aşkına düşeli


ÖĞRENDİM BEN

Siyahı gözlerinden
Pembeyi sözlerinden
Sevdayı izlerinden
Öğrendim ben sevgilim

Maviyi gülüşünde
Beyazı öpüşünde
Sevdayı on yedimde
Öğrendim ben sevgilim

Turuncuyu nazından
Laciverti hazından
Sevdayı bakışından
Öğrendim ben sevgilim

İÇEMEZSİN

Gittiğini kimselere söyleme
Sen kalbimden öteye geçemezsin
Bülbül olup güllerle gün eyleme
Aşk şarabı zehir olur içemezsin

Rüzgar ektin fırtına biç birazda
Sen gönlünü avut bu yazda
Can yoldaşın inlerken ayazda
Aşk şarabı zehir olur içemezsin

Keremde yok bu devirde aslıda
Birgün sürmez muhabbetin faslıda
Yar seninde mumun söner yatsıda
Aşk şarabı zehir olur içemezsin

BAHAR GÜLÜ

Elele ayrılmıştık hatırlarmısın
Sevgilim seninle bir mayıs günü
O güzel yüzünü görür gibiyim
Elinle verdiğin bahar gülünde

O gül elimde solacak belki
Aşkın hep kalbimde kalacak bilki
Aramıza kışlar girsede
Seni gülüm unutmak mümkün değilki

Verdiğin o bahar gülü varya
Benim için dünyanın hazinesidir
Gözyaşımla suladım onu
Ağlamak kalbimin hazin sesidir

ZANNETMEKİ

Zannetme seni unuttum
Zannetme gönlümde hasretin soldu
Zannetme kendime sonunda yeni bir
Aşk buldum aşkımız mazi oldu zannetme

Dönsede denizler kızgın bir çöle
Sana olan aşkım bitmez nafile
Gökyüzünde güneş sönse bile
İçimdeki ateşin söndü zannetme
SAKIN SAKIN..

SÖZ

Sana olan duygularımın
Hiç bir zaman değişmeyeceğine
Seni her zaman seveceğime
Gönlümdeki tek aşk olacağına
İyi ve kötü günlerimde daima
Yanında olacağıma
Sana söz veriyorum AŞKIM
SÖZ SÖZ....

DELİ GİBİ

Seni yalnız mehtap sanıp
İzliyorum deli gibi
Her saniye seni anıp
Özlüyorum deli gibi

Çıkmazdayım zor bilmece
Yokluğun aşka işkence
Yollarını gündüz gece
Gözlüyorum deli gibi

Sitem ettirdin yıllara
Kapanmıyor derin yara
İsmini ben her duvara
Yazıyorum deli gibi

Senin kalbin aşklara tok
Oysa benim için başkası yok
Mecnun kerem ferhattan çok
Seviyorum deli gibi
SENİ ÇOK SEVİYORUM

SANA VEREYİM

Ferhat değilim dağları deleyim
Mecnun değilim çölleri gezeyim
Sabır taşı değilim çile çekeyim
Bir gülde canımı sana vereyim

Seni sevdiğimi eller nerden bilecek
Akan gözyaşımı kim silecek
Bir ömür yolundamı bitecek
Bir gülde dünyayı önüne sereyim

Çiçekten en tatlı renkler
Meltemli gecelerin pembelikleri
Evrenin tüm güzellikleri
Sana mutluluk versin dilerim

Ayaklarına serilsin bahar
Gözlerinde parlasın tüm yıldızlar
Kimsenin duymadığı ılık rüzgar
Sana sevgimi getirsin dilerim
AŞKIM...

O GECE

Yakında gelirim bekle sevgilim
Mehtabın cama vurduğu gece
Sakın usanıp beklemekten vazgeçme
Mecnunun leylayı bulduğu gece

Mevsimler bahara ulaşmaz sanma
Güller tomurcuk açtığı gece
Serap görmeden karşımda seni
Saatler ikiyi vurduğu gece

İlk satırım sana hatıra olsun
Son satırımda elveda
Seni unutursam yazıklar olsun
Yeterki sevgimiz ebedi olsun

Seninle açıldı günah defterim
İsterim seninle kapansın
Seninle açıldı gözlerim
Dilerim seninle kapansın


İHTİYACIM VAR

Kurumuş toprakların yağmur duası gibi
Tomurcukların güneşe özlemi gibi
Kabul olunan bütün dilekler gibi
Gel sana öylesine ihtiyacım var

Hüzünleri aracağım yreğimden
Sönen bu ateş alevlenecek yeniden
İçimdeki fırtınayı dindireceksin
Gel sana öylesine ihtiyacım var

Sen benim ellerimdeki sevgim
Susan dilim bir çift gözüm
Hayaliyle gezdiğim düşlerimde gördüğüm
Gel sana öylesine ihtiyacım var


AYRILIK

Hep hayal kurarken bağlılıktan
Söz etme ne olur ayrılıktan
Sensiz kurtulamam bataklıktan
Umudumu keserim ben hayattan

Karlar düşüyor hep yollarıma
Gel artık şu yorgun kollarıma
Zulüm etme yazık şu canıma
Anladımki girmişsin sen kanıma

Dayanamam bir sitemli sözüne
Gir artık şu ağlayan gönlüme
Gönlün razımı şu perişan halime
Ayrıldık ayrılalı döndüm bir zalimeDÜŞÜNDÜM

Dün yine aklımdaydın saatlerce
Önce ölümü
Sonra sensizliği düşündüm
Birşeyler tıkandı boğazıma
Ağlayamadım

Acaba sensizlikmi
Yoksa ölümmü daha korkunç
Ayırt edemedim ikisini
Farkı yoktu birbirinden

Ölüm sensizlikse eğer
Sensizlik zaten ölümdü bana
Seni ölümden çok seviyorum aşkim

Sana olan aşkımı sanki bilmez gibisin
Seviyorum desende
Sanki sevmez gibisin
Sen sevsende sevmesende
İnan benim herşeyimsin..DİYEBİLİRMİSİN

En güzel şey nedir deseler
Aşktır diye bilirmisin
En çok kimi seviyorsun deseler
Adımı söyleyebilirmisin

Neden ağlıyorsun deseler
Sevgilim için diyebilirmisin
Beni unutmanı söyleseler
Hayır diyebilirmisin

Yaşamak güzelmi deseler
Onsuz anlamsız diyebilirmisin
Söyle sen kimsin kiminsin deseler
Aşığım ve yalnız onunum diyebilirmisin

Söyle nerde ölmek istersin deseler
Onun kollarında diye bilirmisin
Sevgilim....
ZORMUŞ

İşte ayrıldık dediğin oldu
Üzüntüm kederim saçlarımı yoldurdu
Ağladım gözlerim kan ile doldu
Unutursun demiştin unutmak zormuş

Bilmem bana neydi kastın
Ayrılık hançerini bağrıma bastın
Gönlümün sana akan bandını kestin
Unutursun demiştin unutmak zormuş

Hep neşeli kal benim gibi olma
Ayrılık acısını tadıpta görme
Sev sevil ayrılık nedir bilme
Unutursun demiştin unutmak zormuş

Gönlüme bu sevdayı sen koydun
Ben kahroldum
Sen hep duydun hep gördün
Unutursun demiştin
Seni unutmak zormuş
ELVEDA

Yoksa kaybolacağım karanlıklarda
Belki sisli bir kış gecesi
Belki hüzünlü bir sonbahar akşamı
Cesedimi bulacaklar çamurlar arasında

Gelip sana haber verecekler
Şaşıracaksın bir elimde resmin
Bir elinde silahı vardı diyecekler
İnanmayacaksın

Kalkıp geleceksin sonra bana
Cesedimi görünce taş kesileceksin
Senin için neler çektiğimi anlayacaksın
Tutup ellerimden affet beni diyeceksin

Seni çoktan affettiğimi bilmeyeceksin
Eğilip sarılacaksın soğuk vücuduma
İşte o anda bir fısıltı duyacaksın
Dudaklarımdan
Elveda aşkım elveda bu son veda..İSTEMİŞTİM

Sana aşık olmak istemiştim
Gözlerim görünce dayanamadı
Biliyorum hakkım yoktu sevmeye
Yüreğim mantığa katlanamadı

Böyle işten gülen gözlerle
Yemin ederim inan rastlamadım
Biliyorum hakkım yoktu sevmeye
Asla böyle bir anı yaşayamadım

Öyle pırıl pırıl bakıyorduk
olmaz böyle bir mucize dedim
Gönlüme süzülen bakışlarını
Elimde değil önleyemedim

EY HAYAT

Bazen bir silah alıp
Kafama sıkasım gelir
Bazen isyan ederim
Canıma kıyasım gelir

Bazen yalnız kalıp sessizce
Düşünesim gelir
Bazende haykıra haykıra
Bağırasım gelir

Hele birde kadere isyan edip
Buralardan gidesim gelir
Herşeyden sonra aklıma yar gelir
İşte ozaman dururum
İsyanlar bir tarafa sitemler bir tarafa
Aklıma yar gelir

Sevmeseydim yapardım
Sevmeseydim giderdim
Sevmeseydim isyan ble ederdim
Ama seviyorum hemde çok
Ve onun için varım ey hayat
BİR DELİ SEVDA

Sevdam hasretinle yanan bir alev
Özlem dudaklarımdaki bir sözcük
Sen yüreğimi yakan bir volkan
Ben ise sana sevdalı bir aşık

Umut dağlarda esen bir deli poyraz
Beklentim ise birazcık mutluluk
Korkum sana hiç kavuşamamak
Ben ise aşkınla miyat olmuş bir deli

Gözlerim kan ağlıyor sen gittin gideli
Bak bak yine şafak söküyor
Bir sabah daha oluyor sensiz
Ben ise hala sana aşık sana deli
Sensizimya gülüm
Yüreğim sanki bir yangın yeriSİGARA YAK

Geceyi aydınlatan sabahlara bak
Beni sana anlatır yıldızlara bak
Kendini gecenin sessizliğine bırak
Dal eski günlere dalda bir sigara yak

Özlemleri hasretleri bir kenara bırak
Bak sevgilim geride kalanlara bak
Unutma rüzgar yağmuru getirir
Maziye dal bir sigara yak

İsyanlar sitemler boşadır bırak
İsyan etmek günahtır bak
Al eline albümleri eski resimlere bak
Dal sevgilim maziye bir isgara yakÖZLEDİM SEVGİLİM

Bak sevgilim yağmur yağıyor
Bilirsin ben yağmuru severim
Sanki yağmur seni bana anlatıyor
Özldim sevgilim seni özledim

Yağmurla gelen hasretin
İçimi yakıyor özlemin
Bilemezsin ne zordu bana
Ayrılık ne zordu sensizlik

İçimi yaktı bitirdi hasretin
Bekliyorum sevdiğim
Kucak açtım özlemlerimle
İçimdeki ateşi söndür

Gelde bitsin bitsin artık
Yağmurum ol gel
Bana yağ sadece bana yağ
Seni özledim bilemezsin sevgilim
seni çok seviyorum aşkımVUR BENİ

Vur beni eğer gideceksen
Vur vurda öyle git
Vur kalbime hançeri
Eğer dönmeyeceksen

Sensizlik öyle zorki
Bir bilsen nasıl alışmışım sana
Sensizlik öyle zorki
Ölesiye bağlanmışım sana

Hasretin içimi yakerken
Vuslatın mehtaba vururken
Hele birde yanımda sen yokken
Bir bilsen nasıl alışmışım sana

Bekliyorum sevdiğim
Yollara bakar oldu gözlerim
Hasretinle tükendim bittim
Hala sana aşık
Seni seviyor bu deli kalbimNE SEVDA

Bir maziye baktım
Sessizce düşündüm
Biraz seni biraz beni
Ne sevda imiş yaşadığımız

Düşündüm geçmişi düşündüm
Düşündüm yaşananları
Düşündüm geride kalanları
Ne sevda imiş yaşadığımız

Düşündüğümde gözlerim doldu
Düşündüğümde yüreğim kar oldu
İçimdeki hasret beni yaktı kavurdu
Ne sevda imiş yaşadığımız
CANIM

Eğer bir gün sensiz kalacaksam
İşte o gün vur kalbime hançeri
Öldür acıma al içimdeki seni
Sonra git canım

Senle hayata tutundu bu can
Sen gideceksen varsın yaşamasın
Senle güldü bu gözler
Sen gidersen kör olurum canım

Gidersen seni ararım
Gidersen can alırım
Sonra bu canıma kıyarım
Yeminim olsun canım
YALANCI SEVDA

Senle başlamıştım yeni bir hayata
Artık sende vardın benim hayatımda
Senin hayalinle yatıp kalkan bir ben
Senin için bu hayatta yaşardım ben

Ya sen hiç beni düşündünmü söyle
Beni bu halimle bırakıp giderken
Bir hevesmiydi senin aşkın bende
Hani ölümsüzdü aşkımız bedenlerde

Ne oldu aşkımıza ne oldu bize
Hangi kara kedi geçti aramızdan
Kimdi bizim kavuşmamıza engel olan
Hayatmı zalimdi yoksa senmi insafsız

Hani bu aşk o bedende ebedi olacaktı
Hani seninle biz siirlerle anılacaktık
Şimdi ise aşk mazi biz yalan olduk
Şiirlerle değil yalanlarla ayrıldık
Yalanlarla insafsız.

Ne oldu bize?

Neden ellerin soğuk bu kadar?
Neden gözlerin beni götürmüyor uzaklara eskisi gibi?
Hayalinde avutmuyor artık beni...
Varoluşun yetmiyor mutlu olmama...

Ne oldu ki bize?
Yoksa bitiyor mu yüreğimizdeki heyecan?
Anlat bana ne olur..
Yeniden aç gözlerimi hayata..

Sen hayatımın manasıyken,
Neden neden bu gidişler?
Ya neden artık yüreğim çarpmıyor,
Yanağımda dudaklarının masum ıslaklığını hissedince?

Eğer öyleyse,
Yani unutmuşsa tenim tenini,
Burnuma ilişmişse başa bir gülün kokusu,
Bir dakika durma, git...

Hayal edemiyorum seni, benim olmayınca..
Kurtar beni bu ıstıraptan ve git...
Oysa, oysa yeminliydi bizim sevdamız..
Yoksa bozulmak için miydi yeminimiz?

Unut beni ne olur...
Gelme artık rüyalarıma..
Yatağıma sığmıyor artık senli rüyalar...
Avucumdan bir bir kayıyor, senli hatırlar...

Hani yüreğimin sahibiydin sen?
Öyleyse kurtar beni bu kabustan..
Yola getir, bastır yüreğimdeki isyanları..
Ya da çek git, ardına dahi bakmadan...

Yüzün, neden güzel değil eskisi kadar?
Ve neden başkaldırıyor, bakışlarına gözlerim?
Eğer vardıysa yolumuz sona..
Beni bana bırak, kendini de çek al yüreğimden..

Size ne oluyor gözlerim?
Nedir bu sağanağın sebebi?
Firar eden sen değil misin be yüreğim?
O zaman sus, sus artık.. rahatlat beni.
Yarıda bırakma, ölüme giden şu son seferi..


Ne Çıkar

Gittin bir gün sessizce
Gitme kal diyemedim kelimelerce
Arkana bile bakmadın
Oysa seviyordum delice

Gittiğine memnun olduğunu söylüyorsun
Dağları üzerime yıkıp duruyorsun
O da yetmezmiş gibi
Kalbimi bin parçaya bölüyorsun

Ne çıkar artık geri dönsen de
Seni seviyorum desen de
Gittin artık bir kere
Geri dönmeyeceğini bilsem de

_______MEKANSIZ.SAİR

HANGİ.ŞAİR

hangi şair şiirini unutur
en güzel rüyalar içinde
üşenir de yazamaz o an
ilham perisinin fısıltılarını,
sonra ağlar da, böyle yakarır
unutmaya zorladığı hafızasına
hatırlatmak için o mısraları...
bu ne aşktır ki
her çırpınışta daha da battığı
bu iğrenç kum batağında
yardım istemeden gömülmeyi bekler,
kaybettikleriyle beraber...

______MEKANSIZ.SAİR

HANİ

Ayrılırken verdiğimiz bir söz vardı ya
Hani ağlamak yoktu, ağlamayacaktık
Yaptığımız hatayı belki birgün anlayıp
Hani arkamıza dönüp hiç bakmayacaktık

Mutluluk kısmet değil harammış bize
Tutamadık el-ele bakamadık göz-göze
Kader vurdu boyun eğdik, geldik mi dize
Hani kadere hiç lanet savurmayacaktık

Yaşanmamıştı hiçbir sevgi bizimki gibi
Hani kimseler bilmesin anlatmayacaktık
Olur ya bir gün yine bir yerde karşılaşırız
Hani iki düşman gibi
Nefretle bakmayacaktık


SEN HAKLISIN

Yeni fark ettim sen haklısın
Söylediklerin tek tek çıktı
Hepsi yarı yolda bıraktı, aldattı
Biliyorum sen haklısın

Biliyorum ona kızdım seni kırdım
Anlıyorum şimdi, ona bağırdım seni ağlattım
Kaç gece gelmedim, sabahlara kadar beklettim
Biliyorum sen haklısın

Çok üzdüm seni biliyorum
Saçların benim yüzümden ağardı
Güzelim yüzün benim yüzümden yıprandı
Biliyorum sen haklısın

Zor geliyor şimdi bunları kabullenmek
Yüzüne baktıkça, ağlamamak zor, çok zor
Ellerim titriyor, bir daha olmaz diyorum
Biliyorum sen haklısın

Ne zaman eve dönsem, kapıyı sen açsan
Yüzündeki o buse, eksik olmadı
Kaç kez kapıyı çektim, hep sen geri açtın
Biliyorum sen haklısın

Bu son olsun artık
Adam oldum sanırım
Bir daha olmaz herhalde
İçindeki o kıvılcımı bul
Ben de ordayım (seni seviyorum)...

ZALİM_DÜNYA

Nice padişahlar,
Nice alimler,
Nice arifler,
Nice kamiller,
Nice zalimler,
Nice iyiler,
Nice akillilar,
Nice deliler,
Geçip gittiler, gölgesizler.
Aman be dünya,yalan dünya
Derdi derde katan dünya
Beni benden eden dünya
Yar olmadin zaten,
Hiç bir kula.
Hainsin sen, zalim dünya.
Zalimsin sen, Hain dünya

____MEKANSIZ.SAİR

HADİ_GİT

Hadi git kapıyı üstümden kapat...
Anılar!.. Bir resmin kalsın odamda.
Perdeleri kapat, ocağı söndür
Ha sensiz kalmışım, ha ölmüşüm.

Ağlarsam aldırma görmedin farzet.
Farzet bir dilenci savdın kapıdan!...
Hadi git sevgilim ağarmadan gün
O zaman olacak benim vedam ...

Bahçede iki gül kırmızı beyaz,
Kırılmış birisi açmadı bu yaz.
O gittiğin yerde birkaç kürek kaz
Sana uğurlar olsun ...
ben nasıl olsa ölürüm bu yaz.

________MEKANSIZ.SAİR<<<ARARIM SENİ>>>

rüzgarın poyraz estigi bu yerlerde ararim seni
gece olurda sabah olmaz
günes bir gün olsun benim için dogmaz
bu karanlık yerlerde ararım seni

hayalin gözümde çözülmez bir perde
gezerim divane düşmüşüm derde
neydi suçum neden bu çile
içtiğim kadehlerde ararım seni

isyan ediyorum günahını bile bile
dilimden siliyorum kalbimden asla
divane derdimde ararım seni
o eski günlerde ararim seni

sabrımın son aşamasındayım
sabrım tükeniyor ben tükeniyorum
gece ayrı gündüz ayrı seni düşünüyorum
ben yaşadığım bu cana isyan ediyorum
isyan ediyorum
>>>>>>>>MEKANSIZ<<<<<<


>>>SON_ÖZLEM<<<

aylarca aradım sevgilim seni
belki birgün gelirsin diye
içimde özlemin bitermi bilmem
sevgilim dönüpte gelirmi bilmem
aşkımız mazide kalırmı bilmem
kalmaz bu aşkımız kalmaz sevgilim
seni beklemekten ağardı saçım
kendi mezarımı elimle kazdım
son nefesimde bile hep seni andım
bilemezsin ölmeden mezar taşıma
sadece SENİ SEVİYORUM yazdım

____________>>MEKANSIZ_ŞAİR

>>>GETİRİRİM_SANA<<<

birgün dudakların kurursa
okyanusu getiririm sana
akşam ayazında titrersen
güneşi getiririm sana
eğer gönlün bir sevgi ararsa
kalbimi söküp getiririm sana

bir gün bütün dünyaya küser
ışıkları söndürmek istersen
bırak bir mum ışığı yanık kalsın
o mum ışığında
bitmeyen sevgimi bulacaksın

sen güllere özenme bitanem
güller sana özensin
üzme tatlı canını
sen güllerdende güzelsin
sevgi kadar özgür
benim için özelsin
sen varya sen bitanem
dünyalara bedelsin

________>>MEKANSIZ_ŞAİR

>>>GÜLÜM_BENİM<<<

güller bahçesinde güller solsada
gülmeyi unutup hep ağlasanda
hayata küsüp hep sussanda
seni yanlız bırakmam asla
bu dünyada unutma

gölgeler düşsede yüreğimin üstüne
güneşini sakın söndürme
eğer umut yoksa yaşamak
çok zor gelir insana
unutma senden birtane daha yok bu dünyada

__________>>>MEKANSIZ_SAİR

>>>CANIM_AŞKIMA<<<

ağlamanı istemiyorum ben ölürsem
beni en sevdiğin halimle hatırla
uzak diyarda olduğumu düşün
bir gülür kendiliğinden unutursun
gecer bütün hüzünlerin neşelenirsin

her yeni gelen günü bensiz yaşayacaksın
gece yağan yağmur ile uyursun
sabah birde bakarsın yokum
ben kumraldım AŞKIM bu seferde esmer seversin
unutma aşk yaşayan içindir

sen terk etmeden ben gidiyorum
sen belki farkında değilsin
yada benden emin olamıyorsun
eğer bu şiir lerimi okuyabiliyorsan
anlaki seni hala çok seviyorum
________AŞKIM_________
_________>>>MEKANSIZ_ŞAİR

>>>MAZİDEN BİR YAPRAK<<<

negin denizlerin ortasındaki
adalarda saklı sana olan sevgimin yüceliği
ve tüm hüzünleri
senden başka keşfetmemiş kimse
doğallığını akıp giden zamanın
şelalesi altında ıslanmaktan
yorgun düşmüş bedenlerimizle sevişmek
şimdi umutlarım uzak kalmış diyarında
tenim teninle hayat buluyor gecede
adınla başlıyor herşey
ve güneş doğuyor geceye
karanlık yokluğunu anımsatıyor yüreğime
ve sen geliyorsun aklıma
deliye döüyorum sanki
senin olmadığın yerde
ve seni çok seviyorum
daima seveceğim BİTANEM

________>>MEKANSIZ_ŞAİR

>>>HİÇ<<<

geceleri sabaha kadar
ağladınmı hiç
uykusuz gecelerin
geçtimi hiç

yanlız kalıp
seni seviyorum diye
haykırdınmı hiç

delicesine sevip
bir hiç uğruna
ağladınmı sen hiç
AĞLADINMI HİÇ SÖYLE

_______>>MEKANSIZ_ŞAİR

>>>ANLATAMIYORUM<<<

anlatsam aşkımı kalemler yazmaz
anlatsam aşkımı denizlere sığmaz
anlatsam aşkımı yıldızlar parlamaz
güneş olup yarr kalbine doğmadımki

elbet bir gün yar arar bulursa
kül olmuş aşkımız tekrar alevlenirse
mazideki aşkımız tekrar doğarsa
dönelim en başa yar diyememki

bunca yılı boşa geçirmişim
bir anım kaldı yaşanan maziden
yarime vedalaşıp hoşcakal demeden
yaşayan bir ölüyüm ama ölemedimki

AŞKIMIZ İÇİN YAŞIYORUM BEN

__________>>>MEKANSIZ_ŞAİR

>>>SON_YAPRAK<<<

kuru bir ağacın tek dalındayım
son yaprak namı ile sallanmaktayım
aşk ölüm ise ölümü hissettim
yaşamak uğruna sallanmaktayım

yanlız hayatın ilk yılındayım
unutulanlar şehrinde yaşamaktayım
ölüm kurtuluş ise ölümü hissettim
ayrılık ipinin ucunda sallanmaktayım

kaybedeceyimi bildiğim bir oyundayım
karanlıkların donattığı yolun sonundayım
yaşanmış ve yaşanmamış anılara elveda
artık aranızdan ayrılmak zorundayım

_______>>>MEKANSIZ_ŞAİR

>>>BİRGÜN_BİTER<<<

bir volkandı sanki dağlar ardında
uzanıp gittiğim yollar ateşti sanki
tuttuğum ellere dostluk saklı bağrımda
yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki

bir güneşti içimde çoşan nehirler
çoştukca umutlar çoşardı sanki
ne oldu bize güneş neden doğmuyor
uzun uzak gecelerde neden sabah olmuyor

işte bizim hayallerimiz hep böyle gider
umutlar hep gecelerde kaybolur gider
işte bizim hikayemiz burada biter
aydınlar karanlıkta kaybolur gider

_______>>>MEKANSIZ_ŞAİR

>>>KAYBETTİM<<<

Ellerim titrek gözlerim kaymış
öyle bir halki feleyim şaşmış
kaybettim uykumu yatamıyorum

sokaklar bomboş insanlar susmuş
yıldızlar kayıyor gökyüzü solmuş
yüreğim sarhoş gözlerim dolmuş
hayat vefa herşey bomboş

gecenin bir yarısı sensizim yine
dilimde bir isyan yüreğim hasta
kaybettim kendimi bulamıyorum

ismin dua gibi düşmez dilimden
bu şiir imi yazdım sana bitanem
heceler döküldü sanki dilimden
hayal ediyorum seni derinden

_________>>>MEKANSIZ_SAİR

>>>SAKIN<<<

Güneş inmez engine
her güzel düşmez dengine
dikkatli bakın resmime
benziyormuyum kendime

yıldızlardan aldım izini
mekansız koydular benim ismimi
belki dönmem sevdigim
hatıra sakla sende olan resmimi

_________>>>MEKANSIZ_SAİR

>>>SABIR<<<

senden sonra
biraz uyku koyuyorum
sabır saatine
yanında biraz da lodoslu deniz
kurutulmuş anılar

ve gece yarısı
bir parca nöbet saati
ve bir jarjör mermi
ve hayatı saklıyorum sabaha kadar

yeniden buluşmak için
kokunu hayal ediyorum
senden sonra
silahsız geziyorum korkularımla
bu ıssız sokakta tek başıma


Kimden: SEN OLAYDIN

26.02.2010 04:32:33Kime: SEN OLAYDIN

Rüzgarın sesi anlatır seni bana.

Sabahın sessizliği, kimseler yok koca dünya ortasında sen kalmışsın ne gidecek yerin var nede duyabilecek birisi. Çaba gostermek istersin olmayacağını bildigi için yorulmak istemezsin düşüncelere kapılırsın saatlerce seni en güzel anlatan saatlerin korkusu sarar bir anda bir kıpırtı hissedersin, hayatın varlığını yasanacakların duygularını getirir sana aynı heycanı bedeninin olmadık yerlerinde hissedersin bu rüzgarın sesidir. Seni bana anlatacak olan bu rüzgar bana yeniden doğmayı, yeniden herseye baslamayı öğretecek olan rüzgardır. Anlatıp geçti seni bana, rüzgarları bılırsın cabuk ve ürkütücüdür etrafına ne bıraktıgını anlamazsın oda oyle gitti, bana bıraktıgı şeylerde aradım seni belki bir ipucu belki yeni bir bekleyiş

Ve sonunda buldum Bana anlatmak istedigi şeyin sırrı senin kalbinin sesiymiş cabuk geçmesine rağmen en önemli yeri atlamadan bana bırakıp gitmiş dinledim saatlerce varlığını hissettim, yaşadım ve gelmeni bekled, kocaman dünyanın sessiz kalan kısmında sende varmışsın sessizliği paylaşırken simdi sensizliği paylasıyorum onunla diyorum bu sefer sesi ile kendisinide getir özlüyorum. Bu zamana kadar getirdiğin sesinde ruhunu hissettim, bir sonraki getirdigin kokusunda bedenini hissettim, bana bu sefer kendini getir kendimin ben olduğunu hissedeyim. Beni birkez daha hayata bağlayacak herseyi ile yeni bir dünya kuracak olan sensin.

Bu kadar sessizlikte sensiz bırakma beni....


Kimden: SEN OLAYDIN

26.02.2010 04:27:37Kime: SEN OLAYDIN

EĞER KAVUŞMAZSAM SANA VE AŞKINA
ADINI YAZSINLAR MEZAR TAŞIMA
SAKIN BİRTANEM SAKIN AĞLAMA
KIYAMAM SENİN GÖZYAŞLARINA..!


BU BEDEN TOPRAKLARDA ÇÜRÜYECEK
SANA OLAN SEVGİSİ HİÇ BİTMEYECEK
ÖRTSEDE BEDENİMİ BİR YIĞIN TOPRAK
KALBİM ORADA BİLE SENİN İÇİN ATACAK..!


GÜNÜN BİRİNDE KABRİME GELİRSEN EĞER
İKİ TANE GÜL GETİRSEN YETER
MOR BENİ,PEMBE SENİ SİMGELER
MEZARDA DA OLSA BU BANA YETER


GETİRDİĞİN GÜLLERİ BAĞRIMA BASSAM
SENİ KOKLAR GİBİ ÖPÜP KOKLASAM ÖzLen!Len


Kimden: SEN OLAYDIN

01.02.2010 05:26:26Kime: SEN OLAYDIN

Kül rengi ölüm ülkesi

ay gizemini yitirdiği yerde, gecenin karanlığı sabahla sözleniyordu
zaman, boynu kırılmış karanfillerin gözlerinde
aheste aheste dans ediyordu

şıhları
şahları
hükümdarları
gırtlağını temizlerken kül rengi ölüm ülkesinde
ellerinde altın hançer, egemenlik mayalanıyordu

adın sallanırken hayatın soğuk salıncağında
sen suskuların kıyılara sığmayan koynunda tüketirdin direncini
mateme bürünen gözlerin daha bir derinleşirdi
saklardın dudak izlerini ağıtlı ninnilerinde
gülmek yasak
ağlamak helaldi

’ah, yarası kumral
yaprağını hüzün kemirmiş ince sızılı çiçek
acısı tarifsizdir kanarken koklanmanın’

toprağın en yumuşak sessizliğinde, emilirken şah damarında kanın
adanmaların azaltmazdı adının uçurumunu
kalsan koca bir yangın-gitsen tipilere tutulurdun
sen saklardın soluğunu koynunda
susacak kadar vurulurdun

coğrafyasına kazınmış bir mezarlıkta
tohumları yeşertmek düşerdi payına

yıllanırdı yenilginin rengi
kuşanıp gelirdi buyruk, afsız hükümlere gark edilirdin
yüreğinin çatladığı yerden, celsesiz taşınırdı yitiklerin
kaybederdin suretini umutsuzluk doğuran kimliğinde
sen hep kıraçları dinlerdin

hayata ölüm dedin
ölüme hayat
bu yüzdendi kendine göçerliğin

göğsünde körükleyemedin yaşama ateşini
efkarı sabırla harmanlayıp, vuslatı dağlara vurdun
ölüme alkış tutunca granit hüzünler
gözyaşında teselli, hıçkırığında yarenlik buldun

sığınacak yerin de yoktu, ağzı büyüdüğünde yalnızlığın
iliklerinde sakladın yaralarını, sen yalnızca düşlerini kanattın
ki doğmamış hürriyetin geleceğine bir kurşundu bu

kül salıyordu sayfalarında tarihler, eşiklere zül salıyordu
kör çağların taş yürekli tanıklığında
egemenlik ölümsüzleşiyordu


Kimden: SEN OLAYDIN

28.01.2010 04:44:45Kime: SEN OLAYDIN

Herseyi seninle senin kalbinde öğrendim Gülümsemeyi..Ağlamayı.. Herşeyi sevginle ögrendim Severken delice sevilmeyi sevilirken vuslatın gecmez saaatlerinde seni beklemeyi Sevdaya sürgün kalbime hayatın en güzel mutluluklarını bıraktın. Sevgisizligin toklugunda bir kuru ekmegi seninle paylasmanın ne kadar güzel oldugunu Dünyada siyahtan başka renklerin olduğunu Gözlerindeki bana olan sevginin yarınlarına umut olduğunu Senin bir gözyasının benim yüregimde bin ölüm kadar ağır Ve tatlı bir gülüsünün kalbimin karakıslarında binbir cicegi kadar güzel oldugunu Seninle ve sevginle ögrendim Sana olan sevgimi anlatmakta aciz kalbimin sevda ciceği Seviliyorken geceden sabaha seni heyecanla beklemeyi Deli severken ugrunda canımdan da feragat etmeyi Seninle anladım Düsünmeden hicbirseyi, sadece özleminde derin bir nefes cekmeyi Yalnızlık cölünde bile olsam senin tatlı yüzünle yasanbilecegini Seninle ve sevginle ögrendim Dünümdeki acılarıma seninle tatlı gülüşlerle bakabilmeyi Bugünümdeki mutluluklarımda seni sevgininle yasayabilecegimi Yarınlarımdaki beyaz umutlarımı senin yüreginde beklemeyi Senin yasama sevincleyde dolu gözlerinden ögrendim Her bir gülüşünle kalbimde bir baharın güzelligini yaşamayı Korkunun ecele karışmıs gecelerinde dizlerinde uyuyakalmayı Senin yüreginde yeni bir hayata delice sarılmayı Senin bahar kokan sevdanda ögrendim Gözlerindeki ısıltılardan umutsuz yarınlarıma yasama sevinci eklemeyi kalbindeki sevgi damlalarından yaralı yüregimi yeniden iyileştirmeyi Yüzündeki tatlı gülüşlerinden karakıslarımda bile en güzel baharı görebilmeyi Senin mutluluklarından öğrendim Hersey senin sevgini öğrenmek gibi güzel olsa Her nefeste bir kez daha asık olurum sana Her sevda , senin gibi mutluluk koksa.. öğrettiğin herşey için tşkler.... sessizliğin içinde............Herseyi seninle senin kalbinde öğrendim Gülümsemeyi..Ağlamayı.. Herşeyi sevginle ögrendim Severken delice sevilmeyi sevilirken vuslatın gecmez saaatlerinde seni beklemeyi Sevdaya sürgün kalbime hayatın en güzel mutluluklarını bıraktın. Sevgisizligin toklugunda bir kuru ekmegi seninle paylasmanın ne kadar güzel oldugunu Dünyada siyahtan başka renklerin olduğunu Gözlerindeki bana olan sevginin yarınlarına umut olduğunu Senin bir gözyasının benim yüregimde bin ölüm kadar ağır Ve tatlı bir gülüsünün kalbimin karakıslarında binbir cicegi kadar güzel oldugunu Seninle ve sevginle ögrendim Sana olan sevgimi anlatmakta aciz kalbimin sevda ciceği Seviliyorken geceden sabaha seni heyecanla beklemeyi Deli severken ugrunda canımdan da feragat etmeyi Seninle anladım Düsünmeden hicbirseyi, sadece özleminde derin bir nefes cekmeyi Yalnızlık cölünde bile olsam senin tatlı yüzünle yasanbilecegini Seninle ve sevginle ögrendim Dünümdeki acılarıma seninle tatlı gülüşlerle bakabilmeyi Bugünümdeki mutluluklarımda seni sevgininle yasayabilecegimi Yarınlarımdaki beyaz umutlarımı senin yüreginde beklemeyi Senin yasama sevincleyde dolu gözlerinden ögrendim Her bir gülüşünle kalbimde bir baharın güzelligini yaşamayı Korkunun ecele karışmıs gecelerinde dizlerinde uyuyakalmayı Senin yüreginde yeni bir hayata delice sarılmayı Senin bahar kokan sevdanda ögrendim Gözlerindeki ısıltılardan umutsuz yarınlarıma yasama sevinci eklemeyi kalbindeki sevgi damlalarından yaralı yüregimi yeniden iyileştirmeyi Yüzündeki tatlı gülüşlerinden karakıslarımda bile en güzel baharı görebilmeyi Senin mutluluklarından öğrendim Hersey senin sevgini öğrenmek gibi güzel olsa Her nefeste bir kez daha asık olurum sana Her sevda , senin gibi mutluluk koksa.. .............. Dostlar Irmak Gibidir Dostlar ırmak gibidir Kiminin suyu az, kiminin çok Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca Kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya Insanlar vardır üstü nilüferlerle kaplı, Bulanık bir göl gibi... Ne kadar ugrassanız görünmez dibi. Uzaktan görünüsü çekici, aldatıcı İçine daldıgınızda ne kadar yanıltıcı.... Ne zaman ne gelecegini bilemezsiniz Sokulmaktan korkarsınız, güvenemezsiniz! Insanlar vardır derin bır okyanus... İlk anda ürkütür, korkutur sizi. Derinliklerinde saklıdır gizi, Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız Yanında kendinizi içi bos sanırsınız. İnsanlar vardır, coskun bir akarsu... Yaklasmaya gelmez, alır surukler. Tutunacak yer gostermez beyaz kopukler! Ne zaman nerede bırakacagı belli olmaz Bu tip insanla bir omur dolmaz. İnsanlar vardır sakin akan bir dere... İnsanı rahatlatır, huzur verir gönüllere. Yanında olmak baslı basına bır mutluluk. Sesinde, görüntüsünde tatlı bir durgunluk. Insanlar vardır çesit çesit, tip tip. Her biri baska bir karaktere sahip. Görmeli, incelemeli, dogruyu bulmalı. Her seyden önemlisi insan, insan olmalı... İnsanlar vardır berrak, pırıl pırıl bir deniz. Bosa gitmez ne kadar güvenseniz. Dibini görürsünüz her sey meydanda. Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda. İçi dısı birdir cekinme ondan. Her sözü içtendir, her davranısı candan... Yol sen olsan yorulmadan yürürüm, rüyam sen olsan hep uyurum, gecem sen olsan sabahı hiç istemem. Son nefesim sen olsan şimdi ölürüm. *Hani bir zaman özlemler kalbini sızlatır çok istersin çok özlersin ama gidemezsin ararsın ama bulamazsın. Bilki herkes unutulsada sen yüreklerde kalırsın. *Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı… *Dost unutulmadığının unutmadığı için bilir. Dostların hasini bulduğu için kıymet bilir. Dosta yürekteki en güzel yer verilir. Verilen yeri birtek ALLAH bilir *Tik tik! Kimse varmı? Ben dili baldan tatlı, yüzü güneşe benzeyen, bakıldığı zaman sevgiyi andıran, gülüşüyle cana can katan birisine bakmıştım oralardamı acaba? *Artık bana ermez, göz kendini görmez, hiç kimse belki seni benim kadar sevmez!... *Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni SEVMEK… *Sev seni seveni dağda çoban olsa, sevme seni sevmeyeni bağdatta sultan olsa *Sen sevki sevende sevsin seni *Rüzgar essede sen dallarını eğme. Hasret vursada sen sakın yıkılma. Ayrılık nedir? Acı nedir? Sen sakın bilme. Bu yürekten kim giderse gitsin sen sakın GİTME… *Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkası görülmez. Arkadaşlık bir sırdır anahtarı verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez… *Bu mesajı silersen benden hoşlanıyorsun, silmezsen beni istiyorsun, cevap verirsen beni seviyorsun, vermezsen bensiz yapamıyorsun. HADİ BAKALIM NE YAPACAKSIN… *Benim için seni görmek suya benzer,seni yaşamak ise nefes almaya. Susuz üzgün yaşarım ama nefes almadan ASLA… *Seni yıldızlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yakınsın bana.Tek fark var onlar bin tane sen BİR tane… *Gerçek sevgi kötülük gördüğünde azalmayıp iyilik gördüğünde artmayandır. *Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende *Dünyada birçok insan var kimi şu anda gülüyor kimi şu anda ağlıyor. Dünyanın bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda şu anda mesajımı okuyor. *Dostluk dediğin matematiksel olmalı. Sevinci çarpmalı üzütüyü bölmeli, geçmişi çıkarmalı, geleceği toplamalı. Dost dediğin ya senin gibi olmalı yada hiç olmamalı… *Deniz kenarındaki çakıl taşlarını birer birer topla. Sonra yine birer birer atarsın. Bazılarını atmaya kıyamazsın işte sen o kıyamadıklarımdasın. *Sen hayata ne verirsen hayat sana senin verdiğini geri verir. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama hayat bana ummadığım kadar değerli olan seni verdi. CANIM DOSTUM. *Hayatın sebebi sevgi ise, sevgi paylaşmak ise, paylaşmak dostluk ise, dostluk hatırlamak ise unutulmadın. SENİ SEVİYORUM… *Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile… *Neyi ıslatmaya çalışıyorsun. Toprak ıslak, yaprak ıslak, ben ıslak. Eğer ıslatmak istediğin gözlerimse onlar zaten ıslak *Seni severim, seni seveni de severim ama seni benden çok seveni AsLa *Sevmek suç ise cezamı idam isterim. *Kalbim seni unutacak kadar adi ise, ellerimde onu parçalayacak kadar asildir. *Sana gülüm diyorum gülü sevdiğim için. Güle benzetmiyorum çabuk solduğu için. *Kül olmuş ateş yanar mı, buz tutmuş su akarmı, bu gözler seni sevmiş başkasına bakarmı ? … *Boş hayaller kurdum inandım sana, mutluluk yerine dert verdin bana *Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin *Güneşin bile buz tuttuğu bir yerde yanan bir şey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir *Bakışlar vardır insanı ömür boyu ağlatan Yollar vardır aşılması güç olan Kalpler vardır acılarla parçalanan Ve insanlar vardır ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte bırakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan… *Anlatılmaz bir duygu İngilizce LOVE YOU, Fransızca JOTEM, Arapça HABİBİ, ama ben sana Türkçe söylemek istiyorum SENİ SEVİYORUM… Dünyada 2 renk gül olsun. Biri kırmızı diğeri beyaz. Sen beni unutursan kırmızılar solsun ben seni unutursam beyaz kefenim olsun. *Ezelden ecele Ecelden kabire Kabirden hazire Hazirden cennete Gireceğiz biz *Hayat 3 şeyi sevdim Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim sensin diye, kalbimi sevdim seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim belki seversin diye… *Bir gece titreyerek uyanırsan Bil ki resmini öptüğüm andır… Bir gün yaşlar süzülürse o güzel gözlerinden Bil ki bir tanem yokluğundan öldüğüm andır… *Bugünde yarında yüreğin kadar yanındayım, kendini yalnız hissettiğinde elini yüreğine koy BeN hEp OrDaYıM *Sıkıntı çekecek kadar gücüm, acı çekecek kadar sabrım kalmasa da seni sevecek kadar kalbim her zaman vardır. *Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır. *Hasretinle dağları deleceğim Bu aşkla kendime geleceğim Bir ömrüm daha olsa inan Yine bir tek seni seveceğim *Adını kalbime aşkla süsledim, yıllar yılı bir tek seni düşledim, bilmem ki nasıl bir günah işledim, selamın geliyor sen gelmiyorsun *Yaşadığım her an Seni özlemeye itiyor beni Ağır geliyor yokluğun Beklediğimsin, özlediğimsin, özlemimsin *Sen kalbime giren bir sevda kurşunusun, seni ya orada bırakacaklar ya da çıkarırken canımı alacaklar *Sevgilerin en güzeli seni sevmek Özlemlerin en güzeli seni özlemek Ve hayatın tadı sabah kalktığında senin var olduğunu bilmek *Bir umut vardır hiç tükenmeyecek Bir hasret vardır çekilmeyecek, Bir de ölüm vardır bir gün elbet gelecek Ama sana olan sevgim ne ölecek ne de BiTeCeK *Sen bir pınarsın içilen ama kanılmayan, seveni yanıltmayan, sevince yanılmayan, varlığına doyulmayan, yokluğuna DaYaNıLmAyAn… *Sen seni özleyenlerin özleminden habersiz özlenmektesin. Sen varya sen özlenenlerin içinde en çok özlenensin. *Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun ?. Benim artık bir gökyüzüm var… *Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir… Çünkü sen benim için daima TeKsİn *Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kaldı. Ben seni bugünde sevmeyeceğim çünkü bugünde bitecek. Ben seni yarın seveceğim çünkü yarınlar HiÇ BiTmEyEcEk… *Geceler seni sevdiğim kadar uzun olsaydı eğer inan ki yeryüzüne hiç güneş doğmazdı *Kaldırmayın cesedimi o yar gelsin görsün beni, sızlasın küçük yüreği, sonra orda gömün beni… *Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam! *Sevilenler sevilmeye muhtaç oldukları için değil sevilmeye layık oldukları için sevilirler. *SEVGİ HAK EDENE VERİLİR *Giden gitmiştir gittiği gün benim için bitmiştir… *Bir soluk kadar yakın, yıldızlar kadar uzak derler SEVGİ için… Uzanırsın yetişemezsin, yetişirsin dokunamazsın, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama uNuTaMaZsIn *Ecele sözlü ölüme nikahlıyız, tesadüften doğduk yaşamak zorundayız, değil midir hepimizin sonu bir avuç toprak, korkumuz ölümden değil dostlar tarafından unutulmak *Zaman bekleyenler için çok yavaş, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için çok uzun, sevinenler için çok kısadır. Ama sevenler için SONSUZLUKTUR *SeVmEk öLmEkTiR bEnCe, BeNdE sEvMiŞTim öLmEdEn ÖnCe *Aşk seni seviyorum demek değil, seni seviyorum derken titreyebilmektir *Ölüm nasılsa birgün gelecek, varsın sevgim uğruna olsun *Ya ben fazlayım ben dünyada yada bu dünya sensiz fazla bana... *Ne senle oluyor nede sensiz... *Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım vardır: O da geçip giden zaman... *Seni düşünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinliğinde .Ne olur kır şeytanın bacağını birkez beni hatırla , Bir sonbahar serinliğinde.. *Kalbimi kırmak suya yazı yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece doğan güneşe dokunmaya benzer. Sen o suya yazı yazdın.Şimdi güneşin doğmasını bekle. *Seni unutmak içiniçtim gözlerin geldi aklıma vazgeçtim. *İçim o kadar senle doldu ki... İnsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum *Aynaya bakınca kendimi değil kocaman bir yürek .Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm. *Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk gözbebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun... * Önce düştüğümde kalkmayı, sonra aleve dokunduğumda acıyı, sevmeyi öğrendim, sevilmeyi her şeyi öğrendim de yalnız seni unutmayı öğrenemedim! *Bana kalsa gökyüzündeki tüm yıldızlar yerine bütün insanlara .Senin gözlerinde ışlıdayan bir çift yıldızı gönderirdim. *Gençliğine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken. *Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi? *Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki... *Ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam! *Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek... *Yardım etmek mi istiyorsun? O zaman dinle yaşama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. İhtiyacım var bu ara unutmak üzereyim mutluluğu, unuttum sıcak bir çayın tadını, esen rüzgarın serinliğini, hadi durma öyle hatıralarımı canlandır, iyi olanları? *Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz. Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!.. *Eğer seni nasıl ve ne kadar sevdiğimi öğrenmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmalısın çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulamıyorum. Ama bir şeyi bil ki seni çok seviyorum? *Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin birtanem? *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. *Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet *HaYaTTa iKi KiŞi TaNıDıM..BiRiSi RüYaLaR KaDaR uZaK SeN..DiĞeRi SevGiLiLeR KaDaR YaKıN BeN..HaYaTTa iKi KiŞi TaNıDıM..BiRiSi aSLa BeNiM oLMaYaCaK SeN..DiĞeRi SeNDeN BaŞKaSı oLMaYaCaK SeN.. *İçimdeki duygu beni öldürecek Bekledim bekliyorum ne zaman dönecek Şimdi sen gidiyorsun ya Beni kim sevecek hadi sen kıydın da ben kıyabilirmiyim *Ben asla ağlamam deyip her gece yatağa yattığında aklına o gelip gözünden iki damla yaş süzülüyorsa eğer utançla işte o zaman aşıksın demektir.. *Aşk kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok düşünmektir.Ve aşk öyledirki nerde imkansız varsa onu seçer. *Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsada dostluğumuz aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz! *Uzaklıklar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. Tıpkı Rüzgarın Mumu Söndürüp Ateşi Yükselttiği Gibi. *Allahım beni öyle bir sonbahar ayazı öldür ki , sevdiğim mezarıma koyacak tek bir gül bile bulamazsın... *Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz. *Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek bırakıp gitsende unuturum sanma zaman alışmayı öğretir unutmayı asla. *Sevmiyorum şu saatin sesini,akmasın dursun zaman.herşeyin bir öncesi ve sonrası vardır derler ya YALAN. senden önce vardım belki ama aşkım senden sonra olmayacağım inan. *Birgün bana soracaksın,beni mi yoksa hayatı mı daha çok seviyorsun diye. hayatı diyeceğim, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayatım sensin. *Sen benim incimdin. parıldayan masum güzelliğinle seni sarp kayalıklardan tırnaklarımla kazıdığım bir istiridyede bulmuştum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm. *Bir yağmur damlası seni seviyorum anlamı taşısaydı ve sen bana seni ne kadar sevdiğimi soracak olsaydın, inan ki birtanem her gün yağmur yağardı. * Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!.. *Seni denizdeki canlılara anlattım. benim canım sevgilim balıkları bile ağlattın *Değer verdiğin insan sana değer vermiyorsa bırak kendi değeriyle kalsın *Beklemesini bilenin herşey ayağına gelir. *Dağlar önümde eğilirken kayalara yalvarmam *BiR iNsAn öLüNcE uNuTuLmAz uNuTuLuNcA öLüR *Asla birilerinin umudunu kırma, belkide sahip oldukları tek şey odur. *Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama, biri için dünyalar kadar önemlisin *Hepsi gidici sen kalıcı, hepsi anlık sen hayat boyu, hepsi çocukça sen gerçekçe, hepsi öylesine sen öLeSiYe... *Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve artık bir karar aldım söylüyorum. SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM *Düşünüyorum da düşüncelerin en güzeli senin beni düşünüp düşünmediğini düşünürken, düşünüyor olmanı düşünmek galiba *Bugünü yaşıyorsam yarının seni bana getireceğine inandığım içindir.... *Hayatı gözyaşlarınla ödüllendireceğine gülücüklerinle cezalandır.... *Bir çerçeve astım odama içi boş önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nasıl olsa.. *Aşkına döksem gözyaşlarımı, elinle bir defa silecek misin? Şu kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin? *Kızlar sevgiyi kalplerine,erkekler ise ceplerine koyar! benim ceplerim dolu sevgini bomboş olan kalbime yazıyorum *Seviyorum seviyorum haykırarak söylüyorum kimselerden korkmuyorum ölümüne seviyorum birgün bana soracaksın ben mi dünya mı diye ?. Ben dünya diyeceğim ve sen küsüp gideceksin ama bilmeyeceksinki benim bütün dünyam SENSİN! *Seni ben değil gözlerim seçti, onlar sevdi onlar beğendi, banane gidersen OnLaR AğLaSıN !!! *Çiçekler bahçesinde geçsede ömrüm senin üstüne gül koklamam gülüm seni koklamak olsada ölüm sen buna degersin be gülüm *Gözlerin dalarSa bilki düşündüm seni, kulağın çınlarsa biLki aNdım seni, gece uyanırsan biLki resMini öptüm, gözLerinden yaş damLarsa biLki senSiz öLdüm... *İdam sehpasındaki bir mahkumun yaşamayı ne kadar çok seviyorsa bende seni o kadar çok seviyorum *Her yarında bir umut, her umutta bir özlem, her özlemde bir sevgi, her sevgide bir tek sen varsın *Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. *Bir deniz düşün susuz, bir insan düşün mutsuz, bir gece düşün uykusuz, bir bahar düşün çiceksiz, birde beni düşün sensiz. *Dal rüzgarı affetse bile, dal kırılmış bir kere. *Aylar geçsede, yıllar geçsede, bir ömür böyle gitsede BeN sEnİ uNuTaMaM *Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... *Ne zaman dağlar sahili, mehtap geceyi dünya dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutacağım... *Yüreğime bir türlü o gitti diyemiyorum. *Ben senin beni sevme ihtimalini sevdim. *Seni senle yaşamak varken seni sensiz yaşamak gücüme gidiyo. *Eğer birgün sevdiğin olursa onu kalbine göm. *Hayat bir oyunsa bende yönetmenim, istediğime rol istediğime yol veririm *Aklım unut diyor ama kalbim sonsuza kadar seninim diyor *Seni sevmek günahsa ben günahların en büyüğünü işledim *Sevmek kadar sevilmekte bir acının yara bandıdır. *Bütün aşklar okyanusa benzer, görmesende sonunun olduğunu bilirsin. *Beni ben yapan üç şey vardır SEN SEN SEN *Seni sevmek yanlış ise doğruyu istemiyorum *Ben güzele güzel demem güzel benim oldukça *Aşk kum saati gibidir, kalp doldukça beyin boşalır *Seni günde 1 kez düşnüyorum oda 24 saatimi alıyor *Dokuz kere sev onuncu olayım, gerçekten sev SoNuNcU oLaYıM *Gökyüzü güneş olsa sensiz karanlıktayım *Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimizde *Silemiyorsan karalayacaksın. *Gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın. *Herkesin havasını attığı yerde benim rüzgarım eser. *Tesadüften doğduk mecburen yaşıyoruz *Kimine Göre Kralım Kimine Göre Yalanım Herkes Rahat Olsun Ben Adamına Göre ADAMIM *Sevmeyi bilmiyorsan taşıma o yüreği *Yaşamak buysa üstü kalsın *Sen güllere özenme güller sana özensin, üzme tatlı canını sen güllerdende güzelsin, sevgi kadar masum sevilecek kadar ÖZELSİN *Her kalp kendi şarkısını söyler *Güven ruh gibidir, çıktığı yere birdaha geri dönmez. *Artık ne farkeder birgün çıkıp gelsende, yıldızları indirip yoluma gül döksende benim için öldün *Sevgilim değil ama sevdiğimdin... Artık şimdi nefretim bile değilsin *Gelme bana canın sağolsun, dönme bana yolun açık olsun, ben şimdi başka KaLpLeRdEyİm *Silgin çabuk bitiyorsa hataların çok demektir *Zaman sevgini büyüklüğünü anlatır *Seni seviyorum diyen dillere değil senin için ağlayan gözlere inan *Sen benim içimde kalan nefes, anlatamadığım duygularımsın *Deniz, kumlardaki izleri siler ama hiç birşey kalbimdeki sevgini silemez. *İNSANLAR TANIDIM YILDIZLAR GİBİYDİLER, HEPSİ GÖKTEYDİ AMA BEN SENİ GÜNEŞİM SEÇTİM VE BİR GÜNEŞ İÇİN BİN YILDIZDAN VAZGEÇTİM. *HüZüNLeRi KaRLaRa YaZdıM, GüNeŞ ÇıKıNcA eRiSiN DiYe *Bırakıp gittin beni...Seni unuttum sanma, zaman alışmayı öğretti belki ama unutmayı asla... *Sana gelemediğim gün bilki öldüğüm gündür. *Sevgimi yazmaya dağ aradım, sevgimden büyük dağ bulamadım. *GözLeR KaLbiN AyNaSıDıR. ~ *Eğer bir gün grurunu yenip, bana geri dönmek istersen sakın dönme, çünkü senin grurunun bittiği yerde benim grurum başlar *Buralarada senden çok, bir görsen anlarsın...Oralarda benden yok bir düşünsen anlarsın.!! *YaRıNLaR HeP GüZeL oLaCaK DeRLeR, oYsA BuGüNLeRdE DüNLeRiN YaRıNı DeĞiL mi ? *Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. *KaLBiMdE aRaMa EsKi YeRiNi, SeN GöZüMdEn AkAn SeLe KaRıŞTıN. *Gidenler yokluklarıyla değil, giderken söyleyemedikleri sözler yüzünden hüzün verirler *Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, oda sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur. *Söz ağızdan bir kere çıkar. *Ne kadar detaylı planlarsan, kader sana o kadar sert vurur. *Güneşe bakarsan gölgeleri göremezsin. *Mutluluk paylaşılmak için yaratılmıştır *Sevginin gücünü asla küçümseme... *Yaşam geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır *BeNi SaTaNı BeN BeLeŞe VeRiRiM *Gidene yol yakışır *Yokluğunda özlemem gerekirken, varlığında hasret bıraktın *Rüzgar ne kadar sert essede kayadan aLacağı sadece tozdur. *Hayat asLa sahneLenemeyecek bir oyunun sonsuz tekrarından ibarettir... *Her daLa konupta dönmek oLmuyor *NeHiRLeR bAnA aKaRkEn, BiR dAmLaYLa UğRaŞaMaM *Sen koca bir hiç oldun bünyemde, ettiğin tek cümle ile... *Geçici heves değil, hak edene nefes olurum *Kelimelerin gücünü bilmiyorsan insanların kuvvetini asla tahmin bile edemezsin *Hayatı seviyorsanız, zamanınızı boşa geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın ta kendisidir *HiÇbiR iNsAn AğLaMaYa DeĞmEz ÇüNkü DeĞeN iNsAn AğLaTmAz *BiRGüN GuRuRuNu YeNiP BaNa GeRi DöNmEK İsTeRsEn SaKıN DöNmE, ÇüNkÜ SeNiN GuRuRuNuN BiTTiĞi YeRDe BeNiM NeFReTiM BAşLAr *Her deniz bir martı, her rüya bir uyku, her nota bir şarkı, her ağaç bir kök bulurda ben başka bir sen bulamam. *Sen sevdiğimsin hiç bir zaman unutamam sen hayatımda öyle bir noktasın ki asla nokta koyamam *Unut dediler unuttum ama seni değil unut diyenleri *GüLü ÖyLeSiNe SeVMeLiSiNki SoRaNLaRa DiKeNi YoK DiYeBiLmELiSiN *Bataryası zayıf rüyalarımıza şebeke hatası nedeniyle 1 süre ulaşılamadı. Şimdi full çeken hattımla seninleyim. *CEZA : BeNi DeViRmEk ÇoK KoLaYsA TaRiHiNdEn aDıMı SiL *Sen gittin ben bittim *Sensizde düşermiş takvimden günler *Love is nothing *Yalan ne kadar hızlı olursa olsun gerçek onu yakalayıp mutlaka geçer... *Kaybedebileceğim hiç bişey yokken kendimi kaybettim *BıRaKıP GiTTiĞiN KaLBiNsE eLBeT BiяGüN GeRi DöNeCeKSiN... *Alıp kırsalar kalemimi, kanımla yazarım sevdiğimi *Sensizliği gökteki yıldızlara yazmak isterdim sabah olunca kaybolsun diye *Bir gül olmak isterdim, dalımdan koptuğum an yalnız senin için kopayım ve yalnız senin avuçlarında solayım diye * Yüreğin öyle güzelki incitmelerine izin werme, ne dostluğunu yitir nede sıcaklığını, tek korkun unutulma olsun seni unutanada yazıklar olsun *Gittin ama bitmedin *Seni sewiyorum diyen dillere değil senin için ağlayan gözlere inan *GiT...AmA BiяGüN AkLıNa GeLeCeĞiM *Aşk, gözlerden akan yaştır. Maksat bir sevgi uğruna ölmek değil uğrunda ölünecek bir sevgi bulmaktır. *Aşk ve arkadaşlık bir gün yolda karsılaşırlar. Aşk kendinden emin bir şekilde sorar: ben senden daha candan ve daha yakınım sen niye varsın ki bu dünyada? Arkadaşlık cevap verir: sen gittikten sonra arkanda bıraktığın gözyaşlarını silmek için… *HeRkEs AяKaDaŞıM oLuR aMa HeRkEs DosTuM oLaMaZ, BeNiM DosTuM oLmAkTa ÖyLe KoLaY oLaMaZ *Dost vurulunca değil unutulunca kahrından ölürmüş biz dostlarımızı kır çiçekleri gibi avucumuzda değil kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız *Unut beni demişsin, hiç düşündünmü sen hatırlanmaya değermisin *Yüreğinde öyle bir umut taşı ki onu senden kimse alamasın, gözlerin hep gülsün mutluluğu sende arasınlar, ama yüreğini öyle bir saklaki gerçekten hakeden bulsun.....(( ............ Mem nelere gark olmadı Zin’in ateşi için Ferhat dağlar delmedi mi Şirin'in düşü için Kusur ise her saniye her yerde seni anmak Mecnun az mı yemin etti Leyla’nın başı için Sesi yorgun gözlerinden uykusuzluk seçilir Görkeminin zerresinden Ağrı Dağı küçülür Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu Aydan dökülürcesine kana kana içilir Uykularından kopardım hoş geldin mihmanımsın Artık geri dönüşü yok ahımsın eyvahımsın Elâlem ne derse desin hiç umurumda değil Akıbetine razıyım sevabım günahımsın Sana yine sana yandım Nesimî'de dün gece Gözlerinle yüzüleyim bend olayım Hallac'a Öyle hüküm buyurmuşlar tanrılar divanında Ha ben sana yollanmışım ha Muhammed mi'raca Cümle cihan güzelleri yüzlerine ben örsün Gözlerin balyozu oldu içerimdeki örsün Ruhumdaki fırtınalar Merih'i usandırdı Nuh'a haber eyleyin de gelsin de tufan görsün Yokluğuna dayanamam ahım arşı boyladı Gölgeni Nil'de görmüşler piramitler söyledi Hele bir bak şu sevdaya kimler yanmış ben gibi Dediği üzre Yunus'un "gör beni aşk neyledi" Son duraklarda beklerdim sonun olsaydı senin Neler verilmez ki yerim yanın olsaydı senin Çıkar kınından ne olur kirpiklerinle bile Çal sineme gözlerini aşkına şah Hüseyn'in Harikalardan biriymiş diyorlar Çin seddine Seni görmeden hükmetmek kimin düşmüş haddine Ulu divana baş vurdum dönsün diye Bağdat’tan Ol sebepten ahvalimi arz ettim Bedreddin'e Gamzelerini görseler bülbüller de lâl olur Aşklar ülkesi sarsılır korkunç ihtilâl olur Beklenmedik bir zamanda ölür isem sebebi Beni eritip bitiren sevda-i iclâl olur Kahreden ateş bilinem yananı sen olsaydın Nal olurdum aşk atına bineni sen olsaydın Deseler ki şu kadehte ağu var içen ölür Bir solukta bitirirdim sunanı sen olsaydın Belki de hatırlanırım ararsın şimdi nerde İzim deryada damladır köyüm Hatçepınar'da Bizim köyün kıyısında Dilav suyuna uğra Hangi çobanın kavalı ağlıyorsa ben orda Tanrılar yaratan Zerdüşt serdarıdır aslımın Mazdek Hürrem nişanıdır inancımın neslimin Dersimli Seyyid Rıza’ya ağır selamları var Himmeti var gayreti var Horasanlı Müslim'in Seni tanrılara sunam keremetin görünsün Nazar eden köryılandan beter olsun sürünsün Dağlar naz yapmaya aday insafını bağışla Bağışla ki gözlerinde eşkıyalar barınsın Söyler misin anlar mısın ah çekerin suçu ne Bulutlardan damlar gibi düştüm girdap içine Ay bulandı güneş kustu yıldızlar beklemede Artık yolla gözlerini yolla Çin-u Maçin'e Titanik'ten son sesleri alizeler getirdi Son seslerin son demini balinalar bitirdi Her yerde terör estiren sabıkalı gözlerin Bermuda’yı kamçılayıp Atlantis’i batırdı Toprak sudan bülbül gülden dost dosttan bulur deva Dârâ'dan çok önce seni ağırlamış Ninova Benim ömrüm yanan roma senin gözlerin Neron Örste demir dövmededir şimdi Demirci Kawa Melekler ipekyolu'nda aryaları gözledi Yeri göğe ayı güne seni bana sözledi Ilık bir güz akşamıydı yine senin yüzünden Koçero Harran’a doğru atını mahmuzladı Kirpiklerin yeni değmiş kaşların firik başak Ay ışığı az geliyor hadi gözlerini yak Fesatların hasetlerin eli kına görmesin Terk-i canan eylemeden Şahmeran'a danışak Keşke gelmez olaydı böyle bir hâl başıma Temaşaya meraklılar toplandı el başıma Herkesin dilinde şarkı elinde yarin eli Artık yine sensiz artık yalnızım kul başıma En yorulmaz yolcusuyum müptelası bu yolun Ben zamanla boğuşayım sen seyreyle sen salın Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni Bir sensizlik yakar bir de hasreti İstanbul’un Sen ey gönüller sahibi ey yüzleri gök zemin Ey deryalar şahanesi sen ey gözleri kimin Düzgün Baba hatırına Munzurlar'a mihman ol Mihman ol da güneşlensin yaylaları Dersim'in Gözlerinin dokunduğu her mekân memleketim Bakıver de uzamasın gurbetim esaretim Ahmed Arif hasretinden prangalar eskitmiş Beni böyle eskitense prangalı hasretim Umutların menzilinden uzaklara atılmış İki cihan mucizesi ilâhlara katılmış En amansız gecelerde aynalar yine suskun Perçemi yüzünü gizler sanırsın ay tutulmuş İmanım varsa kaşların, kirpiklerinse dinim Muhammed Kâbe'ye döner, benimse sensin yönüm Musa meşhur asasıyla, çarmıhı ile İsa Bütün hepsi senin olsun, senin gözlerin benim Senin yüzdüğün sularda ayrılık ölümü yur En son yolcun ben olayım bekle biraz gitme dur Beni İstanbul’a götür ya da İstanbul getir Dokununca Nazım’ın ellerini yakan vapur Gördüklerin sensizliğin dayanılmaz göçüdür Sıla gurbet gurbet sıla birbirinin içidir Ne aradın ne de sordun ben nerede neylerim Kara Fatma Kara Yılan senden şikayetçidir Bilirsin ki sevenlerin ayrılığı kâbustur Tahir'i Zühre’ye bahşet zemmedenleri sustur Sen istesen Sina Çölü bin çeşit çiçek açar Suya sudan köprü kurmak yalnız sana mahsustur Bazen kırmızı karanfil zakkum mereti bazen Sevmeyenleri şad edip sevenlerini üzen Ağlayanın güleninden misli misli fazladır "İşte gidiyorum çeşm-i siyahım" diyen ozan Bahçıvanlar kır bayırda boz kevene gül aşlar Ol sebepten didelerden eksilmez kanlı yaşlar Sana yanar sana susar sana acıkır sana Ehl-i Haklar, Kakailer ve mağrur Kızılbaşlar Meri keklik Binboğa'dan Çukurova’yı süzer Yörüklere konuk olur yaylalarını gezer Al'Osman'a diklenenler Göv Osman'a kul oldu Avşar ellerinin hali Dadaloğlu'nu üzer Sana sevdalıdır diye Pir Sultan asılırken Kadılar bayram ettiler Hızır’a susulurken Bilcümle taş kesildiler sözde Itır sevenler Kirli sarı bir bıçakla Nergisler kesilirken Senin rengin tüm renklerin şahı padişahıdır Senin ahın tüm ahların kahredici ahıdır Yıllar gün misali geçti asırlar ay misali Herkes kendi âleminde bu neyin eyvahıdır Yüreğim atom yüklenir sesini duyduğum an Dört kitap çaresiz kalır el-aman aman aman Başka biri yapar mıydı Eyyub'a sabır verdim Ay kendini kuşatıp da gece sustuğu zaman Arzu'yu Kamber'e yolla bayram seyran etsinler On emiri on bir eyleyip Tur'da semah tutsunlar Lûtfeyle de Eshab-ı Kehf açsın kapılarını Yediler'e yoldaş olup yedi asır yatsınlar Güzelliklerin mimari cennetlerin ustası Misk-ü amberli cemlerin vazgeçilmez bestesi Dört kapı kırk makam mağdur mecbur olsa da sana En çok Zerdüşt yanar bir de Zerdüşt'ün avestası Tay Dağı'ndan Kafdağı'na bakışların gerilmiş Nazlarını çekemiyor arap atlar yorulmuş Yol bilenler hâl bilenler sırrın sual etmişler Nesimî Hallac-ı Mansur Şah Hatayi darılmış Gel de dal tomura dursun daha uzansın elim Eski dostu yarenleri gel de çağırsın dilim Bir "he" desen ben Sırat'ı tez geçerim kıratla Köroğlu tek vekilimdir Kiziroğlu kefilim Ay ışığı bilâdestur rüyalarıma dalar Kuşkularımı bağlamış uykularımı yolar Daha kuşlar uçamazken nergisler açamazken Bir sen vardın gülümseyen bir sen bir de inkalar Gözlerinden uzak olmak inan beni bitirir Gider de gelmez bilirim yıllarımı götürür Bir sonbahar yaprağı ol dalı ver kuşun çekme Kızılırmak incitmeden seni bana getirir Ağuları yıllandırıp içirdin yudum yudum Ahvalimi anlar diye Baba Üryan’a dedim Karıncayı gözlerinin karasından vuran ben Çok saldırdım ruhumdaki seni öldüremedim Yerim yurdum meçhul oldu neredeyim şaşmışım Kafdağını turnaların kanadında aşmışım Kanlılar kandan vazgeçer üçler beşler aşkına Sen de bir gün Maraş’tan geç ocağına düşmüşüm Bana gözlerini gönder sakın ha olmaz deme Kime yanam dertlerimi yalnızlığımı kime Bir başıma kâbuslarla boğuşurken ansızın Hayallerin şeref verdi dün akşam viraneme Hicran son arifesinde yolculuk var makbere Siyabend'i öldürdüler Xece ölmek üzere Ab-ı hayat çeşmesidir leblerin esirgeme Ne o tanrıya minnet et ne de dal tevekküre Bulutlar yağmur yorgunu ufuklar ateş yüklü Bir damla ateşte derdim senisizliklerim saklı Yedi kıtaya dağılıp elleri boş döndüler Huma kuşu intizarda turnalar ağlamaklı Sana sunulmaya hazır gökkuşağı destimde Emrine amade olmak hayran olmak kastımda Gözden ırak alemlerde yitik insanlar gibi Ha ülkeler zaptedilmiş ha gözlerin üstümde Hal bilmeze yoldaş olmak yola zulüm değil mi Cevreyleyip gönül kırmak dile zulüm değil mi Ömründe bir defa bile gül koklamamışların Bahçıvana saldırması güle zulüm değil mi Mevsimlerin prensidir güzleri Akdeniz'in Aşikârdır huzurunda gizleri Akdeniz'in Damıtılıp Lût Gölü'ne bağışlansa suları Leblerinde denizleşir buzları Akdeniz'in Şarkılarını dokudum senle geçen her anın Sebebi katili olma yorgun yaralı canın Sen de anlamazsan beni sen de gider gelmezsen Şikayet ederim seni Şah'ına Pir Sultan’ın Sürmeleri yel götürür gözlerine güneş çek Yağmur yanak rengin yağsın bulutlara kına ek Lübnan yeniden kurulur yine şenlenir Beyrut Ama senin gözlerinin savaşı bitmeyecek Yeter çektiklerim yeter benden beter olası Yusuf'u kahretmedi mi Züleyha'nın çilesi Yüzün suyu hürmetine binboğalariçer Ol diyarda vekilimdir Diyarbakır Kalesi Karda kan damlası rengi yüreklerde ölmezin Ne hükmü var ne kıymeti gidip geri gelmezin Dost Fuzulî mest Fuzulî mayaları anlatmış Sızıları Zap Suyu'nda Siverekli Yılmaz’ın Bana renklerini uzat uzat ellerimi tut Tut ki gönüller şenlensin tut ki yeşersin umut Kervanlar yollara düştü Şam'dan Darüsselam'dan Doğuver de incinmesin mahcup olmasın Nemrut Sırrın dirheminde tutsak arzuların ağlaşır Bıçkın kaçak hislerinde gece-gündüz bağlaşır Bir elinde Van Gölü var bir elinde Urmiye Damlasını sürgün etsen nurhaklarda çağlaşır Duyar mısın İnce Memet Toroslardan seslenir İki canlı Hatçesiyle doruklara yaslanır En onulmaz en insafsız en çaresiz ağrılar Gözlerinin feri değse iflah olur uslanır Senin olmadığın yerde benim yokluğum başlar Hayallerim yola düştü arandı dağlar taşlar Hayyam çorak yüreğime bir kaç damla dem serpti Periler Cudi Dağı'nda izine rastlamışlar Sen pervasız çığlıklar at ben kahrolam ben üzgün Sen kırklarda demlenedur ben beklemekten bezgin Deryaların kucağında cem tutar semazenler Düşlerim dağlar başında düşlerim dolu dizgin Seni Dicle beni Fırat resmetmiş güneş ya rab Güneşin vekili aya yıldızlar olmuş turab Bizleri merak edenler aydan izin alsınlar Bir başkadır yıldızlardan görülse Şattü'l-arab Yağmur yüklü bulutlardan ruhunu koklayışım Çağları tedirgin etmiş ömrünü saklayışım Eyyub'un sabrı tükendi tükenmiyor nedense Ne senin gelmeyişlerin ne benim bekleyişim Gözlerinin damlasıyla çölde gül yetiştirdim Sam yelleri yenik düştü sesinle çatıştırdım Gölgenin düştüğü yerden bir avuç sönmüş külü Serptim derin uykularda Kerem'i tutuşturdum Dilek ağacına gittim sesini bağlamışsın Islaktı dallar yapraklar hıçkırıp ağlamışsın Karac'oğlan hayıflanır Hayyam duysa gücenir Bulanık göl sularını şaraba yeğlemişsin Düştüm dipsiz kuyuların en zifiri yerine Sarkıt gözlerini durma muhtaç oldum nârına Semiramis haber salmış zümrüd'ü-anka ile Davetliymişiz Babil'in asma bahçelerine Sesi mavi rengi esmer bu diyarda sazların Geceleri parlamaktır töresi yıldızların Dağlar uykulara daldı okyanuslar uykuda Beni sabahlara boğan senin deli gözlerin Teninin saçtığı nurdan güneş bile utanır Söyle seni benden başka daha iyi kim tanır Sevdalıların tarihi ıstıraba büründü Seni arzular kıskanır seni Aslı kıskanır Yanarım ah çeker gibi çekerim nazlarını Canını canıma değdir tutuştur közlerini Bir bilsen bir bilebilsen hallerim pemperişan Merhem ol yarelerime gizleme yüzlerini Düşlerimle savaşarak gün be gün yordum seni Hayallerimle kuşatıp ruhuma kordum seni Dediler ki aradığın şaraba yoldaş oldu Yanıbaşımda bekleyen Hayyam'a sordum seni Daha mecalim kalmadı bitti bu son çağrı gel Gel ki yokluğun tükensin tükensin bu ağrı gel Köroğlu'dan kıratını istesen sana verir Seni Nemrut'a beklerim her sabaha doğru gel Aşıkların sırdaşıdır Dicle gizemli akar Siti muradına erdi Botan seyrana çıkar Kör olası kinli beko keyfinden dört köşedir Mem Zin'i Zin Mem'i yakar tacdin evini yakar Serbest geceleri giyin korkularını sıyır Yudumla ki mest olasın şarabı sudan ayır Çöl su ister lâl dil ister gözlerini isterem Vermeyenin iki yüzü ben garibanı doyur Haramiler cirit atar kaynağında bu nehrin Dudaklarını savur ki hükmü kırılsın zehrin Bir bakışın bir taburdur gönder ordularını Sana mecburiyeti var yedi tepeli şehrin Kudretinden sual olmaz can verir can alırsın Ya ömrü saadetim ya da Azrailim olursun Mecnun'un yerine sordum dediler Allah bilir Ben nerede ne olurum onu da sen bilirsin Bir yanımda yarasalar işitir ağıtları Halepçeli bir çocuğa taşıtır ağıtları Küllerim Ağrı'da çığdır tüterim çığlık çığlık Sivas'ta tutuşan ateş kuşatır ağıtları Gözlerinin beşiğinde rüyalarım sallanır Zehri kana zerk etseler damarında ballanır Gılgamış küçük asyanın sensiz fotoğrafıdır Yaşar Kemal'in dilinde Anadolu dillenir Ben dostumu hak bilirim hakkı bilir dost beni Tanrıların sofrasına çağırır bir dest beni Nesimî'nin derisinden sızan şarabı tattım Damlasına dilim sürdüm bir hoş etti mest beni Hallac olup taşlandılar hak ruhunu tadanlar Zal'ın elinden savruldular riyakârlar nadanlar Aşkı şehvete boğduran ummi nebi misali Zul'm ile serdar oldular nefse biat edenler Hakkı sırda sır olanın sor kendisi necidir Aklı mahrum ruhu kanlı her kelâmı acıdır Baba Üryan yana yana der ki aman uzak dur Gönül gözü görmeyenin Allah'ı kıyıcıdır Saçlarından dökülüyor yıldız yıldız sırmalar Düştüğü yeri yakar da sırlarımı tırmalar Kör karanlık bir gecede cürm-ü meşhut dediler Gözlerinde saklanıyor beni ele vermeler Gözlerinde gözlerinde en çılgın uçurumlar Atmacalar yuvalanmış bıldırcınları kovalar Kâbil Hâbil'e yapmadı senin yaptıklarını Duy feryad-ı isyanımı duy artık havar havar Beni sensizliğe sürme uzaklara bakamam Girdaplarda boğulurum boğulurum çıkamam Nice sefil ihanetin ceremesini çektim Öldürseler gözlerimi gözlerinden çekemem Yaslı doruklardan güler sağlarımıza kaçak Bir tılsımlı anahtardır bağlarımızda kaçak Tiksinirim siliklikten mıntıkama uğrama Bize kaçaklık yakışır dağlarımıza kaçak Gel de bülbüller kıskansın gel de güller serpilsin Gel de ahrimanlar yansın gel de allar serpilsin Istıraplar diyarını baykuşlara Ay IsıGınDa


Kimden: SEN OLAYDIN

25.01.2010 03:07:38Kime: SEN OLAYDIN

Ne dil yeter seni anlatmaya,
Ne göz kıyar sana bakmaya,
Ne ellerim dayanır sana dokunmaya,
Ne kollarım uzanır seni sarmaya
Hiç ömür yeter mi?
Bir sen daha bulmaya bitanesi...

Bir nasihat: Kendine dikkat et.
Bir rica: Sakın değisme!
Bir Dilek : Beni unutma.
Bir Yalan : Seni hiç sevmiyorum.
Bir Gercek : Seni çok özlüyorum.

Gecenin karanlığında, güneşin ışığında,
Suyun damlasında, selin coşkusunda
Kimi yanımdasın kimi rüyamda
Ama hep aklımdasın sakın unutma......

Biliyorum bugün kulakların bir başka çınlayacak, anlayacaksın seni yine nasıl andığımı, özlediğimi. Ellerin titreyecek, gözlerin yollarda kalacak, sende hissedeceksin yüreğimde neler hissettiğimi!

Bırakma beni sevdiğim gidişine dayanamam,
Hasret gözyaşlarımla kendimi avutamam�
Dönerim dersin ama kadere inanamam,
Bıraktığın anılarınla, ben sensiz yasayamam

Bakışlar vardır insani ömür boyu ağlatan.
Yollar vardır aşılması güç olan.
Kalpler vardır acılarla parçalanan.
Ve insanlar vardır hiç unutulmayan.
Sanma beni sevipte bırakanlardan.
Benim sevgim mezara kadar olandan

Bu mesajı silersen benden hoşlanıyorsun,
Silmezsen beni istiyorsun,
Cevap verirsen beni seviyorsun,
Vermezsen bensiz yapamıyorsun,
Hadi bakalım ne yapacaksın?

Senin kanadın olmak isterdim
Ben olmadan uçma diye
Senin baharın olmak isterdim
Ben olmadan açma diye

Benim için seni görmek suya benzer
Seninle yasamak ise nefes almaya
Susuz üç gün yaşarım ama nefes almadan asla

Sana ne demeliyim bilmiyorum,
Güneşim desem güneş batıyor,
Hayatım desem hayat kısa,
Gülüm desem oda soluyor,
Sana canım demeliyim.
Çünkü bu can seninle yaşıyor..

Sen bir pınarsın içilen ama kanılmayan, Seveni yanıltmayan, sevince yanılmayan, varlıgına doyulmayan, yokluğuna dayanılmayan..

Canımdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, bırak bu gönlüm varlığınla renklensin, sen benim gönlümde yaşadıkça özelsin!

Sen güllere özenme güller sana özensin.
Üzme tatli canini sen güllerdende güzelsin.
Sevgi kadar özgür Özgürlük kadar özelsin.
Bir gülsen dünyalara bedelsin.

Bir umut vardır hiç tükenmeyecek,
bir hasret vardır çekilmeyecek, birde ölüm vardır,
bir gün elbet gelecek ama sana olan sevgim ne ölecek ne de bitecek

Sevgilerin en güzeli seni sevmek
Özlemlerin en güzeli seni özlemek


Kimden: SEN OLAYDIN

30.12.2009 04:52:25Kime: SEN OLAYDIN

Yanağına düşen kar tanesi eriyip dudaklarına indiğinde ve o bir damla serinliği biriyle paylaşmak istediğinde yüzünü rüzgara dön, ordayım!
• İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim?
• Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.
• Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni koparıp kokladığında vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan çıkmamak için?
• Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim.
• Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır...
• Beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.
• Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara, fısıldasınlar kulağına seni ne kadar çok özlediğimi...
• Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?
• Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!..
• Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz.
• Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!..
• Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var..
• Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm...
• Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz...
• Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kaldı, ben seni bugün de sevmeyeceğim çünkü bugün de bitecek ben seni yarın seveceğim çünkü yarınlar hiç bitmeyecek!
• Ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam!
• Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...
• Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!
• Dünde, bugünde, yarında? Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım!
• Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim, her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim, üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için?
• Güneşi seviyorum diyorsun güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Yağmuru seviyorum diyorsun yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun!
• Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyayım kokunu. Sevda essin başak saçlarında, sesin yüzümü rüzgarla bulsun... Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim varsın ölümüm olsun.
• Yardım etmek mi istiyorsun? O zaman dinle yaşama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. İhtiyacım var bu ara unutmak üzereyim mutluluğu, unuttum sıcak bir çayın tadını, esen rüzgarın serinliğini, hadi durma öyle hatıralarımı canlandır, iyi olanları?
• Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz. Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!.. Güneşin buz tuttuğu yerde bir alev görürsen, bil ki o yalnız senin için yanan kalbimdir.
• Eğer seni nasıl ve ne kadar sevdiğimi öğrenmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmalısın çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulamıyorum. Ama bir şeyi bil ki seni çok seviyorum?
• Bir insanı sevmek onunla yaşlanmayı kabul etmek demektir benim için. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.
• Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin birtanem?
• Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.
• Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet?
• Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin.
• @)) sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü bu uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor. Ama bil ki gerçeğini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdiğimi fısıldamak.. Seni seviyorum! Aşkım, birtanem, her şeyimsin?
• Hep kalanlara gidenleri kattım! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri kattım yine de bir tane ?sen? edemediler. Önceleri hasreti hiç tatmadım, yarimden hiç ayrı kalmadım, biter diye takvimlere baktım. Zor geldi ayrılık alışamadım. An gelir insan gülerken ağlarmış. Gözyaşları sel olup kalbine akarmış? Seni çok seviyor ve özlüyorum. Bu güzel aşkımıza nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getiriyorum?
• Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Seni çok seviyorum?
• Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun?
• Sen var ya sen aynı sigaram gibisin. Dumanı gözlerin? Külü dudakların... Yalnız aranızda bir fark var sigaramı ben, beni ise sen yakıyorsun...
• Bir insanın idealleri olmalı, sonsuzluk gibi. Bir insanın özlemi olmalı, özlemle açan çicekler gibi. Bir insanın bir tanesi olmalı, tıpkkı senin gibi.
• O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum.
• Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim...
• Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin...
• Sen bazen zifiri karanlık gecemin güneşi, sen bazen hayatın cesaret veren mutluluk yanı ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin.
• Günün ilk ışıkları sahile vurduğunda, martılar yalnızca ikimizin anlayacağı bir dille şunu fısıldar denizin kulağına: Seni çok özledim...
• Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine o tarifsiz sıcaklığı koymayı başarıyorsun...
• Sana nasıl hitap etmeliyim bilmiyorum. Hayatım desem hayat çok kısa, çiçeğim desem çiçek soluyor. Sana canım demeliyim, çünkü bu can sen oldukça yaşıyor...
• Doğan her günün sabahında, içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak..
• Ben sevdanın sokağında oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.
• Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan.
• Seni unutmak içiniçtim gözlerin geldi aklıma vazgeçtim.
• Hadi uyandır beni söyle gördüğüm zamansız bir düş mü? Hadi git, uzaklaş, yokluğuna inandır beni. Gerçekten yoruldum her bulduğum yerde seni kaybetmekten.
• Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa.
• Buruk hasret dolu geceleri öldüreceğim bir gün bu ayrılık şarkılarını kurşuna dizeceğim ve seni benden ayırdığı için kaderimi mahkemeye vereceğim.
• Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yanlızlığımı, çaresizliğimi? Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım?
• Rüzgar alabildiğine hırçın,yağmur alabildiğine inatçı, yüreğin ise onlara inat sanki bir liman... Tıpkı gözlerindeki huzur gibi...
• Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana?
• Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım...
• Önce düştüğümde kalkmayı, sonra aleve dokunduğumda acıyı, sevmeyi öğrendim, sevilmeyi her şeyi öğrendim de yalnız seni unutmayı öğrenemedim!
• Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk gözbebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun...
• Bir an buruk bir acı saplanırsa yüreğine, gözlerin zamansız takılırsa, kulakların zamansız deli gibi çınlarsa bil ki bir yerlerde özlemişsindir beni?
• Gençliğine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.
• Allah gücü erkeğe, güzelliği kadına vermiş... Ne var ki her şeyi yenen güç, güzelliğe yenilmiş...
• Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?
• Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim, her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim, üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek iÇİN
• Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...
• Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.
• Bazı rüyalar diğerlerinden çok uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor.
• Bana dünya yuvarlaktır dedin, dediğin doğruysa neden geri dönmedin?
• Hasret kapımda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir şehirde gözlerim onu arıyor...
• Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni...
• En güzel yarınlar senin olsun, sen buna layıksın ömrün mutluluklarla dolsun. Eğer gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatlım canın sağolsun.
• Bugün yeni bir meyhane keşfettim mezarlığın karşısında. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam karşısında.
• Seni günde bir defa düşünüyorum o da 24 saatime maloluyor.
• Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum.
• Bugün yeni bir meyhane keşfettim mezarlığın karşısında. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam karşısında.
• Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim.
• Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondur
• Mutlu olmayı biliyorsan, sevmeyi bileceksin gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.
• Bir deniz düşün "susuz", bir gece düşün "uykusuz", bir insan düşün "sevgisiz", bir bahar düşün "çiçeksiz", bir de beni düşün "sensiz"...
• Ne seni unutmak için bir çabam var ne de aşkımı körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.
• Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara...
• Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer.
• Yatağını gül yapraklarıyla, rüyalarını papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kabuslarını da ben aldım ki sen rahat uyu birtanem!
• Aşkım yatağın, sevgim yorganın, yüreğim yastığın olsun iyi uyu birtanem.
• Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.
• Bir gün dudakların kurursa okyanusu getiririm sana, akşam ayazında titrersen güneşi getiririm sana, eğer gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana...
• Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an hiçbir şey seni sevmek gibi değil...
• Yatağını gül yapraklarıyla, rüyalarını papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kabuslarını da ben aldım ki sen rahat uyu birtanem!
• Aşkım yatağın, sevgim yorganın, yüreğim yastığın olsun iyi uyu birtanem.
• Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.
• Yapraklar sararıp dökülürken yere, yaşlı gözlerini çevirip göklere, her gün istemem yılda bir kere, adımı anmayı sakın unutma!
• Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevdiğimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim...
• Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni çok sevmeye devam edeceğim...


Kimden: SEN OLAYDIN

30.12.2009 04:45:37Kime: SEN OLAYDIN

…_|\______________ __,,,_
../ `—۵ ♥ ۵ ♥ ۵ ♥ ۵ ♥ ۵ ♥ ۵ ”|
./_==o___●CaNım _ __|
…),—.(_(__) /
..// (\) ),—-”.’
.//___//
`—–’


Kimden: SEN OLAYDIN

17.12.2009 01:19:30Kime: SEN OLAYDIN

SENİNLE OLMAK

Seninle olmanın en güzel yani ne biliyor musun?
Elin elime değmeden, avuçlarımı terleten sıcaklığını taam içimde hissetmek.

Seninle olmanın en kotu yani ne biliyor musun?
"Seni seviyorum" sözcüğü dilimin ucunu ısırırken, her buluşmamızda bos yere saatlerce havadan sudan söz etmek.

Seninle olmanın en heyecanlı yani ne biliyor musun?
Ayni şeyleri seninle ayni anda düşünmek, birlikte ağlamak, gülmek..Ve yanımdayken seni çılgınca özlemek.

Seninle olmanın en acı yani ne biliyor musun?
Kalabalık ortamlarda seni diğer dostlarınla paylaşmak...
Telefonda konuştuğun, yolda hatırını sorduğun insanları, çocukça kıskanmak.
Yaşadığın eski aşkları dinlemek.

Seninle birlikte olmanın en mutlu yani ne biliyor musun? Tanıdık birileriyle karsılaşma tedirginliği ile yollarda yürümek yan yana...
Elimdeki şemsiyeye inat, yağmurda ıslanmak birlikte. Elimde kır çiçeği seni beklemek...
Ayni mekanlarda ayni yiyecekleri yemek.

Seninle olmanın en romantik yani ne biliyor musun?
Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara, aya anlatmak...
Okuduğum kitabin sayfalarında, dinlediğim şarkıların, türkülerin, şiirlerin her mısrasında seni bulmak.

Seninle olmanın en zor yani ne biliyor musun?
Seni kaybetme korkusuyla, hayatta ilk kez tattığım o tarifsiz duygularımı,
umut denizinin ortasında küreksiz bir sandala hapsetmek...
Sevgili yerine yıllarca dost kalmayı başarmak.
Yalınayak yürümek bıçağın en keskin yerinde.
Kanadıkça tuz yerine gözyaşlarımı basmak yüreğime.

Seninle olmanın tek yan etkisi ne biliyor musun?
Nereden bileceksin?
Sen benimle hiç olmadın ki!
Olsaydın avuçlarım terlemezdi.. .
Isırmazdım dilimin ucunu...
Özlemezdim seni yanımdayken. ..
Kıskanmazdım.
Korkmazdım yollarda yürümekten.. .
Islanmazdım yağmurlarda. ..
Yıldızlara, aya dert yanmaz, böyle her şarkıda sarhoş olmazdım.

Korkmazdım seni kaybetmekten, ayaklarım kan revan, atlardım sandaldan denize...

Ve her kulaçta haykırırdım seni sevdiğimi.

Sen hiç benimle olmadın ki...


[1]  2  
counter