[Üye Ara] [Son 24 Saat] [Oyunu Yükle] [Üye Ol]
mamo Üye Profili  
Doğum Yeri:
Bulunduğu İl:
Yaş: 50
İşi:
M.Hali:Evli
Mesaj Yaz
Şikayet Et
Oyuncu Profili
Üye Bilgilerini Değiştir

Üyelik Tarihi: 01.10.2005 (14 yıl 9 ay 19 gün)

Yazan
izzettin6565
Tarih:
09.12.2018 21:09:02
Sil
 
slm opum 25 dk önce 227 nolu salonda oynarken yanlışlıkla çıkış düğmesine bastım beni 2 saat yaskladılar yardımcı olursan sevinirim
Yazan
hasretimsin_33_
Tarih:
02.11.2018 23:17:03
Sil
 
yanlışlıkla oyundan cıktım ceza aldım acaemısınız
Yazan
dildar_34
Tarih:
02.12.2014 01:16:21
Sil
 
slm adminim az önce oyundaydım bağlantım kesildi bende oyundan çıktım tekrar giyeyim diye ama 2 saat yasaklandım ve haksısz yere yasaklandım kaldırabilirmiyiz lütfen hep 6 salondayım.
Yazan
tövbeLiyim_!
Tarih:
06.08.2014 15:53:54
Sil
 
sizi şikayet etim en kısa zamanda ceza gelecek
Yazan
sevginindegeriyok
Tarih:
20.01.2013 19:00:33
Sil
 
SLM OPUM NECİRO OP BANA RESMEN ÇAMUR DEDİ VE BENDE BU KELİMEYİ SORUNCA BENİM SALONDA KONUŞMAMI ENGELLEDİ
Yazan
sevginindegeriyok
Tarih:
27.12.2012 15:31:06
Sil
 
ve bu opun oplunun elin den alın masını istiyorum her önune gelene yasak veriyor haksız yere bana verdi 2 ban bu
Yazan
sevginindegeriyok
Tarih:
27.12.2012 15:27:55
Sil
 
slm adminim bana tatlı cadı op 96 saat yasak verdi haksiz yere
Yazan
KaRDeLeN7221
Tarih:
10.12.2010 21:05:37
Sil
 
♥ßãzéÑ SµSMãK GéRéKiYóRMµS BãZéñ ßóMßóS ߪkMªK GéRéKıYóMµs HãYãTıñ YªLªÑLãRıÑı ªÑLãMãyã CªLıSMãK SãCMªLıK ªÑLãMãDªñ YãsªMãK GéRéKióMµS.ZªMãÑ DéGıLMıS GiDéñi GéRi GéTiRéÑ ªSLıñDa ZãMãÑMıS VªR óLãñı GoTµRéñ. ªMª ßãZéñ..µÑµTMªK GéRéKióMµS µÑµTµLMª PãHãSıÑã ..SãDéCé SµSMãK iSTióRµM YãLãÑ iñSãÑLãRı KããLé ªLMãDªÑ ..HãKLıYKéÑ, HãKSız GózµKSéM ßiLé KéÑDiMi SãVµñMãDªÑ HµzµR BµLMãK iSTióRµM... GózLéRiMi KãPãYıp KiMSéYi ªÑMãDãñ SéSSizLiGi DiÑLéMéK iSTióRµM HéRSéYi YãSãMıS Gißi ...!•◘♥→♥♥←YªGMµRLµ ßi GµÑDé KóSãR Sªñª GéLiRSéM ıSLãK SãCLª®ıMı DµZéLT..ߪSıMı óMµZµÑã YãSLª ãÑSıZıN DµDãKLãRıMı DµDªKLãRıNã DéGDiR MªSµM ßiR CoCµK Gißi KóñµSµRSãM ªÑLãKi SãNã MµHTªCıM VéR éLiÑi £LiMé YªLªÑDª óLSã ßi Kéz Séñi SéViYóRµM Déé....→♥♥←KıM ѪSıL ßãKTıYSã óYLé GóRDµ ßéñ ßµYµM ÑóKTã KóYDµM Vé ßiTTi ßéñiM SıMãRıKLıGıM KéÑDiMé óLªñ GµVéÑıMDéñ Vé GéRéKéÑ ıñSãñª GéRéKéñ DéGéRi VéRDiGiMDéñDiR Ñé ªRıóRµM ñéDé ãRªÑıóRµM HéRKéS ßãKSıñ DªLGªSıÑã ßéN TéK TãKıLıóRµm..!HéRKéS GµLµCµMµ GóRµó KıMSé SãVãSıMı GóRMµó HéRKéS SéSıMı DµYµó Ñé DµSµÑDµGµMµ KıMSé ßiLMió HéRKéS YªzDıKLãRıMı óKµYó GózYªsLãRıMı KıMSé GóRMµó HéRKéS ßéÑi TãÑıDıGıñı SãÑıó ªmª KıMSé ßéÑiM KıM óLDµGµMµ ßiLMió..!•◘


GµCLµ ıÑSãñLªR DéGıLız GµCLµ GóRµÑMéYı SéVıóRµz HãyãT ßizi SµRµKLµó ãmã SªÑKı IpLéR ßiziM éLıMızDéYMıS Gißi HiSSéDióRµz ªRãYıS ıCıñDéYız ªmª SãÑKı TãTMıñ óLMµS Gißi DãVRªÑıóRµz Vé ßµTµÑ ßµÑLãRıñ ªRªSıÑDã ó KıRıLMã ÑóKTãLãRıñDã YıTıp GıDéÑLéRé 'DéLi!' DeYıp GéCıóRµz..!" a$k " die ßi$e yhkmu$,, sevqi varmı$,, hani sevqi emektir,, derLer ya yaLanmı$,, FazLa emek,, FazLa deqer zararmı$.. Her$ey yaLanmı$ a$kta ya$ananLar ya$anmamı$ sayıLırmı$..
Zaman qeLip siLermi$iz ßiz hatıraLarı..
qeriye ßir qözLeri kaLırmı$..
Hani qörmedikçe özLersin derler ya o da yaLanmı$..
Seni qünLerce ßekLediqimde anLadım..
Hani aqLadıkça unutursun derLer ya o da yaLanmı$..
Her qece ßa$ımı yastıqa koyup aqLadıqımda anLadım..
a$ık oLunca insanın qözü ßi$e qörmezmi$,,
ayakLarı yerden kesiLirmi$,, derLer yaa oda yaLanmı$.. a$k acı çekmek aqLamakmı$,,


MµTLµ éTMéK iSTiYoSªN µZªK DµR ! NéDéNéNi ßiLeMeZSiN ÇünKü SeN HiC ßeN OLMªDıN.. KiM SeVeR ßeNi BéN KeNDiMi SeVMeZSeM.?aSK =aSKıM İçin CaNıMı VeRiRiM GéRéKTiGinDe ALMªSıNıDa ßiLiRiM...KiM DoLDuRªßiLiR iCimDeKi BoSLuGu BeN iSTeMeZSéM ? KiM MµTLµ éD£ßiLiR BeNi BeN HaZıR DeGıLSeM ? KiM YıKaR YıpRªTıR BeNi BeN İziN VeRMeZSeM ? KiM SeVeR BeNi BeN KenDıMe SeVmeSeM ? HéRSéY BeNDé BªSLªR BénDé BiTéR..!ßiR CóK KıSı GiRDi ó KãLßé ßiR CóK KiSi CıKMªK ıSTéDi KiMSéYi Ne GiRMéSi iCiN NéDé CıKMãSı ıCıN ZóRLªDı GiDéÑé HªSCãKãL DéMéYi ßiLéCéK KãDªR KißãR GéRi DóÑéñé HªYıR DiYéßiLéCéK KãDãR Kªßª ßiR KªLP ó ó KóLp CóK iYi ßiLió® GiDéÑLéRiN CóGµ óѵ µZãKTªÑ TªKıP éDió® Vé ó KªLßiÑ MiÑiK ßiR MéSãJ'ı VãR GiDéÑLéRé ... HéR GiDéñ ßiLióRµMKi ßéÑi µzãKTªñ SéYRéTMéKTé óÑLªRã KóCãMªñ MµTLµLµKLãR DiLióRµM Vé ii SéYiRLéR DiLióRµM ßéÑDéñ µZaK SéVDıKLéRıÑé YªKıñ óLSµNLªR ßéÑiM KªLßiMé GiRMéSi KóLãY CıKMªSıDã KóLªY ªMª ßiR KéRé CıKTıMı KãLßımDéÑ GéRi GiRéßiLMéSı İMKªÑSız...!


KáyßéDíLMíş ßír ßáhíS†í Háyᆕ Ⴣé†MéM SuSkuNLuğuM KáßuLLLéNDíqíMDéN DéqíL•• HérŞéyí †áM †érSíNé ÖyLéSíNé yoğuN kí öƒkéM,ßırákSáM, ßíráNDá SíLér Süpürür HérŞéyí••• ƒáká†,íSyáN é†Míyé¢éğíM SáNá íNáDıNá SuSá¢áğıM SáßırLá••• †áá kí ••• LáNé†LéríN, KüƒürLéríN Vé Néƒré†íN HükMüNüN qéçé¢éqí ZáMáNá Dék••• ßíLíyoruM,ŞuáN ßoşuNá oLur ßuNLárı HáykırMák SáNá ,áNLáMáZSıN••• Wé yíNé ßíLíyoruM,ßírqüN qéLé¢ék ZáMáN HáyKıRá¢áK SáNá HérŞéyí••• Wé o qüN qéLíp áNLáDıqıNDá HérŞéyí ßírér,ßírér Wé "PíşMáNLık ŞáráßıNı" íç†íqíNDé yuDuM,yuDuM,íş†é o ZáMáN DíkíLé¢éqíM KárşıNá• ßír †éK KéLíMé é†MéDéN,éZéN ßákışLárLá HéSáp Sorá¢áqıM,ßírér,ßírér, HérŞéyíN••• SéN KáhRoLDukçá,ßéN ßáká¢áğıM SuSkuN¢á• ÜMí†LéNé¢ékSíN SuSkuNLuğuMDáN ! áNLáDıM Wé••• "KéşKé"Lér çáré oLMuyá¢ák SáNá ßu, HéSáp íş†é o qüN KáPáNá¢ák••!! Wé ßéN ßír Dáhá ßákMáDáN áRDıMá,DöNüp qíDé¢éqíM uSuL¢á••• Wé SéN HáyKıRá¢ákSıN árDıMDáN,qöZyáşıNDá ßoğuLárák••• áMá NáƒíLé o,ßéNí SoN qöRüşüN oLá¢ák••• Wé o qüN íNáN, ßéNíM HáSré† Wé áŞKıM ßí†érkéN SéNíN Kí ßáşLıyá¢áK •••!!!!
YAZARI V e y s i
Yazan
KaRDeLeN7221
Tarih:
10.12.2010 21:00:18
Sil
 
ŞeRefLe ßiTiRiLMeSi GeReKeN eN aSiL GöReV HaYaTTıR.ßiR LoKMa eKMeK içiN şeRefiNi çiğNeTMeYe ßiR aNLıK eğLeNCe içiN SeRVeTiNi TüKeTMeYe,ßiR ZaMaNLıK MeVKii içiN eL aYaK öpMeYe,iNSaNLaRı eZip GeçMeYe,GüNLüK MeNfaaTLeR içiN oNuRuNu TeRK eTMeYe, ßiR KıSıM iNSaNLaRa KıZıp TüM iNSaNLaRa DüşMaN oLMaYa DeğMeZ ßu HaYaT..< V e y s i
Yazan
KaRDeLeN7221
Tarih:
10.12.2010 20:40:01
Sil
 
SONSUZ ŞİİR
Sana ne yazacağım bu gece
Karar vermedim
Ey sonsuz şiir
Ey bitmeyen şiir
Başlayabilseydim şöyle kenarından, usulca
Zor olmayacaktı bu kadar anlatmak uzun uzadıya

Sonra
Belki düşünmeyecektim virgülü nereye koyacağımı
Ya da nerede bitirip nerede başlayacağımı
Ey başlayamadığım için bitmeyen şiir
Şiire şiir yazacağım, şair değilim ben, şiir yazacağım sadece şiir
Geç mi kaldım acaba?
Yoksa çok mu erken?
Geç?
Erken?
Bir insan bir insanın gönlünde yaşamazsa başka nerede yaşar ki?
Evet soruyorum tabii:
Sen nerdesin?
Sen, bir firar projesinin Şiir Atı
Sen, bir güzden arta kalan yürek yangını
Sen ey son suzluk!
Sen nerdesin?
erkenden uyanmak ve akşamı terk etmek için
çok geç
çok geç artık çocuklar büyümüyor
kuşlar
o sonsuz bahçelerde o sonsuz kanatlarıyla
ne yapsak geçmiyor kabuğa kesmiş yara
ne yapsak bitmiyor içimizin o ıssız, o derin…
söyle bana!
söylersen kendini ben şimdi şaşırırım
kuşlar
o sonsuz bahçelerden uçuverir bu ifşayla elbirlik
elbirlik: güzel türkçemizin güzel kelimesi
ve kafa karışıklığı, asit yağmuru, uzak ülkelerin işgali
sonsuz şiir. sonsuz şiir. sonsuz şiir.
sen bir truva atı olsan, ben bir rûzgar
Rüzgar yazdı bunları ben değil
Harfleri de biliyor, ünlemi de
Bir esti mi fırtına, kar, boran yazıyor
Bazen yeni doğan bebeği anlatıyor
İşte şimdi böyle geldi geçti
Nereye gitti? Kime gitti? Ne zaman gelecek?
Rüzgar mı bana esiyor yoksa ben mi rüzgara?
Yüzüne açıkça söyleyemediğim
sözlerden
kaçıramıyorum dilimi
içime akıyor zehir
Bu yüzden üstüme
üstüme geliyor kelimeler
ki müebbede mahkumlar
ölü şair masasında

Bir tükenmez kaleme aldım
o fikir ki semavi
o duygular ise ulvi
o dilekler dualar
ve niyetler
sonsuz şiirdedir artık

Nüanslar dokundukça
ta mektuptan uzanıp yalnızlığıma
canımı yakar sabaha karşı
göz yaşımı tutamam satır aralırnda
Yüzünü görürsem
ne mutlu gençliğime
ne mutlu yetişkinliğime
ve yaşlılığıma görebilirsem..
Ne mutlu yaşadım ben
Ne mutlu öldüm herkes gibi

Sormasanız da söyleyeyim ben
Sonsuz hayata doğrudur yönü zamanın
ve umut koluna girip bu ebedi sesin
geçerek ölüm kapısından
bulur anlamını bir bir yaşadıklarımın

Sıyrıl ey akıl karanlıklardan
bir gücün varsa bir yön
bul delikanlıca
bir fikri sev yürek dolusu

Bir elim kadın bedeninde
para kasasında olsa bir elim de
koşarak gel
soluk soluğa kalbim
yolları tozutarak dağları
ve bütün arzı geç
Yalnızlıktan çıkınca
varırsın yanına canhıraş
Yüzünü görürsün artık
Görmek bir yana, hayal kurmayı bile özlüyor insan
Hayalini özlemişim
Yüzünü görmek istiyorum sakındığım sen
Teninin kokusuna hasret bu beden
Savrulduk mu uzaklara ? Yoksa yan yana mıyız hala...
Bunu biz bile bilmiyoruz. El ele tutuşmasak da, göz göze bakamasak da İlle kavuşmak mıdır sevda ? Kavuşabilir miyiz sence
Bu şiir gibi sonsuz mu olur sevda, ya da yaşam bu şiir gibi, sonsuzluk olsaydı ?
Gözlerini kapa
Tam karşıdadır
Karanlıkta
Cesur esmerliği yüzümün

Hayal kursan da fark etmez
Gözlerime baksan da
Hasret iki uçludur
Öteki uçtayım ben sürekli

Sessiz gizli sevdayı
Görme eyleminde mi tartıyorsun
Gören ile görüleni bir tutan terazide
Ateş mi ölçü birimlerin de

Kağıta yüzümü çizmek mi tek derdin
Ten ölür gözönünde tutsan da
Tutmasan da al canımı helal olsun sana
Ayrılık olmasın yeter ki

Sakın beni gözünden bile
Sesinle sar şarkılarla üşütme
Sar sarmala erit yiteyim yüreğinde
Sakla izlerimi süpür bilinç altına anıları da

Teninin kokusuna mı hasret denir
Canın sıcaklığına mı
Kalbin titrerse fark ederim hemen
Nefesini tutsan da tutmasan da

Şehvet bahar taşkınıdır
Gençliğin hayal yatağından
Ulaşır boz
Bulanık çağrısı bedenin

Kitabı dişlerinle parçala
Savrulsun elinden karanlık sayfalar
Dağılsın peşim sıra
Uzaklara saçılsın kelimeler

Ayrılık meydanı değil mi
Karanlık koca bir yalnızlık
Bu kara sevdada
Müebbede mi mahkum olur iki can

Kavuşabilir mi sence
Bu iki uçurumdan tabutla
Mezara akan iki yarım gençlik
Parlak ten rengi zamanın

Yan yana iki göz müyüz yoksa
Aynı yüzünde hayatın
Işıkları sönmüş
İki yıldız kararmış korkudan

Bir dizede ateşli kelimeler miyiz hala...
Okunaksız alın yazısında
Neden parmaklardan bağlıyız böyle pamuk ipliğiyle de olsa
Bir çift söz müyüz ufka asılı

Sevdayı biz bile bilmiyoruz şikayet ediyoruz
Yer gök inliyor feryat figandan
Ne önemi var sürgünün ayrılığın
Kalpler buluştuktan sonra

El ele tutuşabilir
Heyecanlı kelimelerimiz aldırmadan eleştirilere
Tutuşmayabilir de utanarak örtündüğü karanlıktan
Üstündeki kirli anlamlardan

Göz göze bakabilir de iki ayrı kafeste

Bakmayabilir de iki yaralı kuş
Buluşamamak değil midir sevda
Soğumuş küllerinde arzunun
Sevda olunca acısı da güzel oluyor, arzusu da
Yaşamayacağın şeyi hissetmek oluyor
Kafesteyiz, külleri bile kalmıyor ateşin kuvvetinden

Gözlerimi kapadım karşımdasın
Yaşananları attım bilinç altıma sakladım
Sende hasret kalacaksın

Hasret çözemediğin soru
En güzel sevda
Nefes alıyorum yaşamak için

Nefes alıyorum sevmek için
Her nefeste sevdiğim diyor bu kalp
Saklayıp içine çekiyor

Kelimeler anlamsız kalıyor
Attım kara sayfaları karanlığa
Sevdan uzak olsa da sevdan aydınlık geliyor bana

Seni sevdim ben
Sen olmasan da yalnız hissetmedim ben
Acı çektim ama bu kalbin benim olduğumu bildim ben

Karşı karşıyayız
bakıyoruz hep aslında
Görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz sevdamızı

Sen aynaya bakınca seni görüyorsun ya
İşte o benim bunu da biliyorsun sen
Bizi kavuşturamayan nedenler, uzaklara itti

Kavuşuyoruz aslıda biz
İki kefen iki emanet tabut
Son an yaşayacağız eşitliği,
Artık beni, sonsuzluğun ardındaki ulaşılmazlıkta ara.
Ben, görme şansının olmayacağı yerdeyim.
Beni, henüz olmayan bir evrenin girişinde bekle
Ve anla yitirdiğin aşkın uçuşunu.
Bedelsiz bir sevgiyi tepmenin ağır bedelini.
Bulutlardan ağlama, iste kendin için
Geçmişte kalan mutlu günleri an
Ve bir daha geri iste o günleri
Gelmeyeceğini bile bile...
Susadıkça geçmişe,
Yüreğindeki pişmanlık pınarından iç,
Uykusuz gecelerine yeni karanlıklar ekle.
Gülmeyi unutmak varmış, sevinmeyi anamamak...
Acıyı yutkunmak varmış, sevgiliyi anlamamak...
Sen kendine yetmeyeceksin, biliyorum.
Ben olmadıkça sen hep var olacaksın
Ve var olduğun yerde ben olmayacağım.
Yok olmayı istemek varmış, hayatı aşmak.
Canı salıvermek varmış, zamanı taşmak...
Susmak varmış, sessizce bir serzeniş
Ve haykırmak varmış, sonsuza bir sesleniş..........Numa_vtt


Yazan
_BENDiS_
Tarih:
31.12.2009 20:34:07
Sil
 
Yeni Yıl Size Ve Tüm Sevdiklerinize Önce,(İMAN) ,Barış,Sağlık,Mutluluk,Neşe,Sevgi,Huzur, Ve ,Bolca,Para,Getirmesini Dileri Her Şey Gönlünüzce Olsun Gönlünüz'de Sevdiklerinizle Olsun MUTLU YILLAR noko72...
Yazan
_BENDiS_
Tarih:
05.08.2009 13:08:40
Sil
 
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun
Yazan
_BENDiS_
Tarih:
19.07.2009 12:30:13
Sil
 
affımıza vesile olması dileklerimle miraç kandiliniz mübarek olsun
Yazan
_BENDiS_
Tarih:
31.12.2008 12:23:06
Sil
 
Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku tutku bir amaç amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa paylaşmak dostluk dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasın Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara
Yazan
_BENDiS_
Tarih:
07.12.2008 14:44:27
Sil
 
Dostluğu sevgiyi ve geleceği Aşımızı ekmeğimizi soframızı Hüznümüzü acımızı yalnızlığımızı paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder mutluluklar dilerim Nice Bayramlara
Yazan
_BENDiS_
Tarih:
26.09.2008 00:25:05
Sil
 
Yapış en sağlam ipe ölüm vardır unutma
Kulağa olsun kupe ölüm vardır unutma
Başlasın hazırlıklar deme daha vakit var kabre girme gunahkar ölüm vardır unutma
Nefsine uyup azma herşeye hemen kızma ihlasını hiç bozma ölüm vardır unutma
Nefse şeytana kanma hazır ol oyalanma eceli uzak sanma ölüm vardır unutma
Kötuye olma yoldaş nevsinle et savaş bütün engeleri aş ölüm vardır unutma
Çalışanı hak sever kendini hizmete ver ölum vardır unutma
İşiyarın atma dini dünyaya satma nevsi vazla uyutma ölum vardır unutma
Hiç bir şeyle övünme pişman olup dövünme sağlığına güvenme ölüm vardır unutma
Olmayasın divane bulma özür bahane yaşasanda şahane ölüm vardır unutma
Seher vaktinde inle hesaplaş hep kendinle gözün aç iyi dinle ölüm vardır unutma
Zanla kimseyi yerme kötü bir ömür sürme eceli uzak görme ölüm vardır unutma
Rızkına haram katma namazı hiç aksatma tövbe etmeden yatma ölüm vardır unutma
Her an sadık ol yare sakın bakam ayare dolaşma hiç avare ölüm vardır unutma
Hiç bir kimseyi üzme günah içinde yüzme ölüm vardır unutma
Mahşerde olmaz evin teslim ol hakka eyil ecel elinde değil ölüm vardır unutma
Doğru ol söylemeken onu bunu etme zem hazırlanmak tek elzem ölüm vardır unutma
Hiç kimseye hor bakma kalp kırma gönül yıkma azıksız yola çıkma ölüm vardır unutma
Ecel zaman tanımaz yaşlı ve genç ayırmaz seni beni kayırmaz ölüm vardır unutma
Allahtan kesme ümit mezara imanla gir istersen özlü öğüt ölüm vardır unutma
Dik tutma hiç başını öyle çatma kaşını küçük görme yaşını ölüm vardır unutma
Düşün inceden ince hazırlan biran önce dürmaz ecel gelince ölüm vardır unutma
Ahmak yanına varma başına belayı sarma cahile bir şey sorma ölüm vardır unutma
Bir an gaflete dalma fitneye sebep olma mazlum ahını alma ölüm vardır unutma
Salih ile taş taşı fasık la yeme aşı ilimdir işin başı ölüm vardır unutma
Yönünü hakka çevir yemesin seni kibir tabuta imanla gir ölüm vardır unutma
Sapık yol olsada bol bir tanedir doğru yol sende ehli sünnet ol ölüm vardır unutma
Sunneti inkar etme evliyaya kin gütme sapık peşinden gitme ölüm vardır unutma
Gel öğren sağı solu ortalık sapık dolu tektir kurtuluş yolu ölüm vardır unutma
Ehli sünnetsiz olmaz sapıklar felah bulmaz dünya kimseye kalmaz ölüm vardır unutma
Mezhebsizden durma kaç hekes mezhebe muhtaç ehli sünnet başa taç ölüm vardır unutma
Besleme kötü emel sağlam olmalı temel gel ehli sünnete gel ölüm vardır unutma
Keramet elbette hak inkar edenler ahmak ecel gelir muhakkak ölüm vardır unutma
Uzun emelden vazgeç şerri bırak hayır seç sende gidersin er geç ölüm vardır unutma
Haramdan elini çek hesabı vardır tek tek yarın için tohum ek ölüm vardır unutma
Olmuşsan ehli sünnet hazır bekliyor cennet geçirme sakın cinnet ölüm vardır unutma
Halin olmadan yaman henüz çıkmadan can heryerde ve her zaman ölüm vardır unutma
Şan ve şöhrete tapma er ol çavuşluk yapma ehli sünnetten sapma ölüm vardır unutma
Ömrü geçir izzetle ecelini gözetle sözüm şudur özetle ölüm vardır unutma !!!

| Bu üyeye mesaj yaz | Bu üyenin yazdığı mesajlar | Üye olmak istiyorum | Son 24 saat |

Not: Sitemizde ahlak dışı, yasa dışı ve siyasi içerikli nick ve resimler kullanmak yasaktır. Bu sayfada bu tür bir içerik bulunuyorsa lütfen bu formu kullanarak bize bildiriniz.Hızlı Erişim:
counter
101 İndir Okey İndir Okey 101